Blog

TAP INTO YOUR AUTHENTIC WISDOM

Centering and meditation plays a big role in my life. I work with clients to help them tap into their authentic wisdom in the body. The guidance that we receive from that space is profound, wise, and insightful. This meditation helps you tap into the wisdom of your authentic self. I hope you enjoy this short 10 minute practice. Curious to hear your experiences. To access the recording, please click on the following link:

https://transformativesolutions.eu/practices-new/.

Namaste
Prerna


Az egyensúly és a meditáció nagy szerepet játszik az életemben. Az ügyfelekkel azon dolgozom, hogy segítsek nekik kiaknázni a testben rejlő hiteles bölcsességüket. Az útmutatás, amelyet ebből a térből kapunk, mély, bölcs és éleslátó. Ez a meditáció segít kiaknázni hiteles éned bölcsességét. Remélem, élvezni fogod ezt a rövid, 10 perces gyakorlatot. Kíváncsi vagyok az élményeidre. Az angol nyelvű gyakorlat eléréséhez kattints a következő linkre:

https://transformativesolutions.eu/practices-new/.

Namaste,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

PRACTICING SELF-LOVE

Several conversations this week have revolved around the topic of love. Why do we get triggered by acts from our loved ones? This question pops up again and again from many. Why do we get upset so easily? What makes us react rather than respond?

I notice that I can be kind, caring and patient towards my loved ones when my container is full of appreciation and acknowledgement of the gifts present within myself. The focus of attention is directed towards self growth and improvement. From this space of contentment, it seems rather difficult to get annoyed at one another. We work through erasing old karmic impressions and create a powerful destiny for ourselves to manifest, enjoy, and thrive.

Hope this helps you in your journey,
Prerna


A héten több beszélgetés is a szeretet témája körül forgott. Miért váltanak ki belőlünk heves érzelmeket a szeretteink cselekedetei? Ez a kérdés sokaknál újra és újra felbukkan. Miért idegeskedünk ilyen könnyen? Mi késztet minket inkább a reakcióra a válaszadás helyett?

Észreveszem, hogy kedves, gondos és türelmes tudok lenni szeretteimmel szemben, amikor a tartályom tele van elismeréssel és értékelem a bennem jelenlévő ajándékokat. A figyelem középpontjában az növekedés és a fejlődés áll. Ebből a megelégedettségből meglehetősen nehéznek tűnik bosszankodni. A régi karma minták törlésén dolgozunk, és erőteljes sorsot hozunk létre magunk számára, hogy megnyilvánulhassunk, élvezzük és boldoguljunk.

Remélem, hogy ez segít az utazásban,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

LOVE

The weekend started with a lovely surprise by my precious daughters. When the girls lived with me, every little occasion was celebrated wholeheartedly in our household. We always looked for an excuse to celebrate and those memories are strongly cherished by us all. We can disagree on matters (even more so now since they are well grown adults), but we strictly follow a rule to end every conversation with a “I love you,” bringing the energy of love that softens and transforms the dynamic of our conversations.

I strive hard to extend this love to each and every life that I touch. The energy of love is so powerful, fulfilling and gives me a strength that I cannot describe to you.

On this Valentine’s Day weekend, I urge each one of you to set your judgements, preconceptions, assumptions aside. Live the moment, enjoy family, and learn from the challenges that they offer.


A hétvége egy kedves meglepetéssel kezdődött drága lányaimtól. Amikor a lányok velem éltek, minden apró alkalmat teljes szívvel ünnepeltünk itthon. Mindig ürügyet kerestünk az ünneplésre, és ezeket az emlékeket mindannyian erősen ápoljuk. Néhány kérdésben nem értünk egyet (most még inkább, mivel ők már felnőttek), de szigorúan betartunk egy szabályt: minden beszélgetést a „szeretlek” szóval fejezzük be, így a szeretet energiája megpuhítja és átalakítja beszélgetéseink dinamikáját.

Nagyon törekszem arra, hogy ezt a szeretetet kiterjesszem minden egyes életre, amellyel kapcsolatba kerülök. A szeretet energiája olyan hatalmas, kielégítő és olyan erőt ad nekem, amelyet nem tudok leírni.

Ezen a Valentin-napi hétvégén mindenkit arra kérek, hogy tegye félre ítéleteit, előítéleteit, feltételezéseit. Élje át a pillanatot, élvezze a családot és tanuljon az általuk kínált kihívásokból.

LITTLE MOMENTS

My joy knew no bounds when I received a box full of my favorite pens in different colors. I could not stop smiling at how pretty my gratitude journal will look. I often refer to myself as a 5-year old feeling happy for the tiniest of joys.

Why do we need elaborate experiences to make us happy? What shifts within ourselves when we savor and cherish the minuscule moments?

Capture these moments and consciously start living life from this space. I urge you to enjoy the journey rather than focusing on the end result.

Namaste
Prerna


Az örömömnek nem volt határa, amikor kaptam egy dobozt tele tollakkal, amik a kedvenc színeimben pompáztak. Nem tudtam abbahagyni a mosolygást, amikor arra gondoltam, hogy a hála naplóm milyen szép lesz. Gyakran úgy gondolok magamra, mint egy 5 éves gyermekre, aki a legapróbb dolgoknak is örül.

Miért van szükség bonyolult tapasztalatokra, hogy boldogok legyünk? Mi változik bennünk, amikor ízleljük és ápoljuk a csekély pillanatokat?

Ragadd meg ezeket a pillanatokat, és tudatosan éld meg az életet ebből az állapotból. Arra kérlek, hogy élvezd az utazást, és ne a végeredményre koncentrálj.

Namaste
Prerna

SERENDIPITY

This week’s conversations have revolved on the serendipity of events and how beautifully aligned they are once we learn to tap into the workings of this magical universe. What must we do to be beneficiaries of serendipitous occurrences in our lives? In my opinion, we must learn to live from a place of acceptance and obedience to what we are being handed out . Many times, this might be against what we would like to receive. The being that can rejoice in joy and suffering alike will cease to experience pain in his life.

I notice questioning myself if there is an underlying expectation to receive the best at all times. Is this a realistic expectation? Let us start challenging our beliefs intelligently and learn to experience well being at all costs. The choice is ours.

Namaste
Prerna


Az e heti beszélgetések a szerencsés véletlenekről, és arról szólt, hogy milyen szépen illeszkednek egymáshoz, ha egyszer megtanuljuk kiaknázni ennek a varázslatos univerzumnak a működését. Mit kell tennünk azért, hogy haszonélvezői lehessünk az életünkben előforduló szerencsés eseményeknek? Véleményem szerint meg kell tanulnunk az elfogadni mindent, és engedelmeskedni annak, amit kapunk. Sokszor ez ellentétes azzal, amit valójában szeretnénk. Az, aki tud örülni mind az örömnek, mind a szenvedésnek, nem érez fájdalmat az életében.

Észreveszem, hogy megkérdezem magam,hogy megjelenik-e az a mögöttes elvárás, hogy mindig a legjobbat kapjam. Reális elvárás ez? Kezdjük el intelligensen megkérdőjelezni hitünket, és tanuljuk meg megtapasztalni a jóllétet bármi áron. A választás a miénk.

Namaste
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

HAPPY NEW YEAR

Happy New Year! I hope you all had a restful holiday season.

Each January, we see a surge of people pledging commitments and resolutions to themselves about aspects of their lives they wish to change. I have seen an uptick in such resolutions this year, particularly as we try to leave COVID-19 behind us.

I urge you all to treat each day as if it were a new year. Don’t wait until the end of the year to make the changes you wish to make now.

Namaste
Prerna


Boldog új évet! Remélem mindannyian pihentető ünnepi időszakot éltetek át.

Minden januárban olyan embereket látunk, akik fogadalmakat tesznek maguknak életük azon aspektusairól, amelyeken változtatni kívánnak. Idén még több ilyen fogadalmat láttam, különösen, mert megpróbáljuk magunk mögött hagyni a COVID-19-et.

Arra kérlek benneteket, hogy minden napot úgy kezeljetek, mintha új év lenne. Ne várj az év végéig, hogy változtass azokon a dolgokon, amiken most is tudsz.

Namaste
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

NEW YEAR’S MESSAGE

As I’m walking around the apartment, straightening out the tassels on the rugs in the apartment this morning, I reflect upon the practices and habits that I’d like to shed as we bid farewell to this year. What takes you into a contracted unhappy state? It’s time to throw it out. What do you think?

I am learning to set firmer boundaries and to command dignity and respect to myself. What shall your new years resolutions be?

Back in business on Jan 8 2021. Happy New Year.

In the spirit of service
Prerna


Mikor ma reggel körbejártam a lakást, és a szőnyegeket igazgattam, átgondoltam azokat a gyakorlatokat és szokásokat, amelyeket szeretnék kidobni, ahogy búcsúzunk ettől az évtől. Mi hajt téged a boldogtalanság állapotába? Azt ideje kidobni. Mit gondolsz?

Én tanulom, hogy határozottabb határokat húzzak, egyre több méltóságot és tiszteletet adjak magamnak.
Mi lesz a tiéd?

Az üzleti életbe 2021. január 8-án térek vissza.

A szolgálat szellemében
Prerna


TRULY UNDERSTANDING THE OTHER

I wish you all a happy holiday season. This is a time for families to be together and celebrate the holidays. Conflicts and differences of opinion often arise making the holiday period stressful for many. This does not necessarily need to be so. When there is a spirit of understanding without bringing in personal preferences, we can navigate the holiday season in a calmer fashion. This time is to take stock of the months that are behind us. Where we would like to take ourselves in the year that is about to unfold.

Was this not the message that Christ brought for us as well? Let us take guidance from the wisdom of the prophets who have walked the journey ahead of us to carve out a roadmap for us.

In the spirit of service,
Prerna


Boldog ünnepeket kívánok mindenkinek! Itt az ideje, hogy a családok együtt legyenek és az ünnepeljenek. Gyakran felmerülnek konfliktusok és véleménykülönbségek, amelyek sokak számára megterhelővé teszik az ünnepi időszakot. Ennek nem feltétlenül kell így lennie. Amikor a megértés szelleme érvényesül, anélkül, hogy személyes preferenciákat vinnénk be, nyugodtabban navigálhatunk az ünnepi szezonban. Ez az időszak arra van, hogy számba vegyük az évünket, és hogy felkészítsük magunkat a kibontakozóban lévőre.

Nem ezt az üzenetet hozta nekünk Krisztus is? Vegyünk útmutatást a próféták bölcsességéből, akik végigjárták az előttünk álló utat, hogy elkészítsenek egy útitervet számunkra.

A szolgálat jegyében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space