MEDITATION APP RELEASE

MEDITATION APP RELEASE: It is my great pleasure to announce the release of the Transformative Solutions meditation app. My intention is to help my followers live from a centered space as you walk the journey of life. Find it in the App or Google Play stores under Transformative Solutions and let me know your feedback.

Thanks to Ramakrishna Natarajan, Robert Kapitány, and my dedicated social media team for all their hard work developing this app.

In the spirit of service,
Prerna

THE POWER OF CONSCIOUS AWARENESS

I have a blood pressure monitor attached to me for 24 hours. I cannot be more grateful for this. Many of you who have experienced will wonder why. And rightly so!
As I was walking back from the clinic that inserted this, I thought of how marvelous this opportunity will be for me to practice sitting in the lap of Conscious Presence and awareness every 15 minutes when the pressure is being measured. It shall keep me awake at night as well for me to stay in awareness and meditation.
It would be terrific if somebody invented a device for us to be fully present and aware at all times. Life shall be lived from a place of response rather than being reactive. Once we do so, we start working through old patterns and narratives that we live our lives from. When we respond to life, we witness magic, flow and transformation in our lives.

Namaste
Prerna


24 órás vérnyomásmérőt rögzítettek Rám. Nem is lehetnék ennél hálásabb. Sokan közületek, akik tapasztalták, csodálkoznak, miért. És helyesen!
Amikor visszasétáltam az eszközt felhelyező klinikáról, arra gondoltam, mennyire csodálatos lesz ez a lehetőség számomra, hogy 15 percenként, amikor méri a vérnyomást gyakoroljam a Tudatos Jelenlétet és a tudatosságot. Éjszaka is ébren tart, hogy tudatosságban és meditációban maradjak.
Fantasztikus lenne, ha valaki feltalálna egy eszközt, amellyel mindig jelen és tudatosságban lehetünk. Az életet a válaszadás helyéről kell kezelni, nem pedig a hirtelen reakciókból. Miután ezt megtettük, elkezdjük feldolgozni azokat a régi mintákat és elbeszéléseket, amelyek alapján éljük életünket. Amikor reagálunk az életre, varázslatnak, áramlásnak és átalakulásnak lehetünk tanúi az életünkben.

Namaste
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

ELEVATED STATE OF AWARENESS

As we connect with breath during a centering practice, meditation, or prayer, we experience the Life Force force running through our bodies that allows us to think, work and conduct our lives. The same life force present in me is present in another. This mindset helps me stay within my boundaries of kindness and care no matter what. When the ego attacks, (which it does from time to time), I stay as a detached observer rather than participating in the drama and circus that the mind perpetrates.

In the spirit of service
Prerna


Amikor egy légzőgyakorlat, meditáció vagy imádság során kapcsolatba lépünk a lélegzettel, megtapasztaljuk a testünkön futó Életerőt, amely lehetővé teszi számunkra, hogy gondolkodjunk, dolgozzunk és irányítsuk az életünket. Ugyanaz a bennem jelenlévő életerő van benne másokban is. Ez a gondolkodásmód segít abban, hogy a kedvesség és a törődés határain belül maradjak, bármi is legyen. Amikor az ego támad (amit időről időre meg is tesz), akkor megfigyelőként jelenek meg, és nem veszek részt az elme által elkövetett drámában és cirkuszban.

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

REFRAME, REALIGN AND REBOOT

This week, having received the much awaited vaccination, the immune system went into overtime to generate antibodies. I lost my sense of taste and smell and experienced other expected COVID-like symptoms for a couple of days. I compared it to the stress that we face on a daily basis. Are we unpacking that stress appropriately at the end of the day? Or do we pile on more and more until one day our bodies react adversely? I’d urge you to closely examine your lives and assess where you are at this moment.

My practice is to stay aware at all times. The moment my emotions, body and mind go into overdrive, I take a pause, reflect, reframe, realign and reboot. Hence my love for meditation and centering. I humbly request each of you to connect with your inner wisdom, breath and the Life Force within on a daily basis. The benefits that you shall reap cannot be put into words. Dive into the experience and please reach out if you’d like me to help.

In the spirit of service
Prerna


Ezen a héten, miután megkaptam a várva várt oltást, az immunrendszer működésbe lépett, hogy antitesteket termeljen. Elvesztettem az íz- és illatérzetemet, és néhány napig más COVID-szerű tüneteket is tapasztaltam. Összehasonlítottam azzal a stresszel, amellyel napi szinten szembesülünk. Kibontjuk-e ezt a stresszt a nap végén? Vagy egyre többet halmozunk, amíg egy nap a testünk negatívan reagál?
Arra kérlek benneteket, hogy alaposan vizsgáljátok meg az életeteket, és értékeljétek, hol vagytok ebben a pillanatban.

Az a gyakorlatom, hogy mindig tudatos legyek. Abban a pillanatban, hogy az érzelmeim, a testem és az elmém túlhajtanak, szünetet tartok, reflektálok, átformázom, átirányítom és újraindítom. Ezért szeretem a meditációt és az egyensúly létrehozását. Alázatosan kérem mindannyiótokat, hogy napi rendszerességgel kapcsolódjatok belső bölcsességetekhez, lélegzetetekhez és a benne lévő Életerőhöz. Azokat az előnyöket, amelyeket megtapasztalhattok, nem lehet szavakba foglalni. Merülj el az élményben, és kérlek, fordulj hozzám, ha szeretnéd, hogy segítsek.

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

LOVE GRACE AND GRATITUDE

Those of you who know me are aware about my heart’s desire is to live a life full of unconditional care and love towards all living beings, be it a human, insect or animal. I have yearned to live from this space for decades right from when I was a little mischievous girl. I can be so grateful to the COVID crisis for helping me experience a strong sense of freedom, stability and healing. I still give from a place of unconditional kindness, however my subconscious expectation to receive unconditional acceptance or approval has been significantly diminished. This has given rise to a tremendous amount of peace, joy and bliss. The self isolation, coupled with the tremendous spiritual work that I undertook this past year facilitated this shift.

What practice might serve you to free yourselves from the web of expectations and the never ending desire to constantly look for approval in order to experience the magic of these blissful moments?

In the spirit of service
Prerna


Akik ismernek, tisztában vannak azzal a szívből jövő vágyammal, hogy feltétlen gondoskodással és szeretettel teli életet éljek minden élőlénnyel szemben, legyen az ember, rovar vagy állat. Évtizedek óta arra vágyom, hogy ebből az állapotból éljek, egészen kicsi huncut lány korom óta. Nagyon hálás lehetek a COVID válságnak, amiért segített átélni a szabadság, a stabilitás és a gyógyulás erős érzését. Még mindig a feltétel nélküli kedvesség állapotából adok, azonban a tudatalatti elvárásom a feltétel nélküli elfogadás vagy jóváhagyás iránt jelentősen csökkent. Ez óriási békét, örömet és boldogságot eredményezett. Az elszigeteltség párosulva azzal a hatalmas szellemi munkával, amelyet az elmúlt évben vállaltam, megkönnyítette ezt a változást.

Milyen gyakorlat segíthet abban, hogy megszabadulj az elvárásoktól és a soha véget nem érő vágytól, hogy állandóan megerősítést kapj, hogy átélhesd ezen boldog pillanatok varázsát?

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

RESPOND-STOP REACTING NOW

This week has flown by very swiftly. One common theme this week that I worked with several clients on:

We are reacting to life rather than responding. Once we learn to respond, we are filled with learnings, intuitive wisdom, and the sword of discernment.

The logical question is how might we stop reacting? A simple technique that I share with my clients is to utilize the muscle of awareness. Any trigger that deviates us from our blissful state must be examined carefully. When we take a few minutes to introspect, we break our age-old default patterns and start creating new patterns, thus becoming conscious creators of our destiny.

I hope you feel inspired, empowered and ready to apply this capsule of wisdom in your lives.

In the spirit of service,
Prerna


Ez a hét nagyon gyorsan elrepült. A hét egyik témája, amelyen több ügyféllel dolgoztam:

Inkább hirtrelen reagálunk az életre, mint válaszolunk. Ha megtanulunk válaszolni, tanulságokkal, intuitív bölcsességgel és a megkülönböztetés erejével töltekezünk fel.

A logikus kérdés az, hogy hogyan hagyhatnánk fel azzal, hogy hirtelen reagáljunk? Egy egyszerű technika, amelyet megosztok az ügyfeleimmel, a tudat izomzatának erősítése. Minden olyan kiváltó okot alaposan meg kell vizsgálni, amely eltér a boldog állapotunktól. Amikor néhány percet rászánunk az önvizsgálatra, megtörjük ősrégi alapértelmezett mintáinkat, és új mintákat kezdünk létrehozni, ezáltal sorsunk tudatos alkotói leszünk.

Remélem, hogy inspiráltnak, felhatalmazottnak és késznek érzed magad alkalmazni ezt a bölcsességkapszulát az életedben.

A szolgálat szellemében,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

LITTLE MOMENTS

My joy knew no bounds when I received a box full of my favorite pens in different colors. I could not stop smiling at how pretty my gratitude journal will look. I often refer to myself as a 5-year old feeling happy for the tiniest of joys.

Why do we need elaborate experiences to make us happy? What shifts within ourselves when we savor and cherish the minuscule moments?

Capture these moments and consciously start living life from this space. I urge you to enjoy the journey rather than focusing on the end result.

Namaste
Prerna


Az örömömnek nem volt határa, amikor kaptam egy dobozt tele tollakkal, amik a kedvenc színeimben pompáztak. Nem tudtam abbahagyni a mosolygást, amikor arra gondoltam, hogy a hála naplóm milyen szép lesz. Gyakran úgy gondolok magamra, mint egy 5 éves gyermekre, aki a legapróbb dolgoknak is örül.

Miért van szükség bonyolult tapasztalatokra, hogy boldogok legyünk? Mi változik bennünk, amikor ízleljük és ápoljuk a csekély pillanatokat?

Ragadd meg ezeket a pillanatokat, és tudatosan éld meg az életet ebből az állapotból. Arra kérlek, hogy élvezd az utazást, és ne a végeredményre koncentrálj.

Namaste
Prerna