THE POWER OF CONSCIOUS AWARENESS

I have a blood pressure monitor attached to me for 24 hours. I cannot be more grateful for this. Many of you who have experienced will wonder why. And rightly so!
As I was walking back from the clinic that inserted this, I thought of how marvelous this opportunity will be for me to practice sitting in the lap of Conscious Presence and awareness every 15 minutes when the pressure is being measured. It shall keep me awake at night as well for me to stay in awareness and meditation.
It would be terrific if somebody invented a device for us to be fully present and aware at all times. Life shall be lived from a place of response rather than being reactive. Once we do so, we start working through old patterns and narratives that we live our lives from. When we respond to life, we witness magic, flow and transformation in our lives.

Namaste
Prerna


24 órás vérnyomásmérőt rögzítettek Rám. Nem is lehetnék ennél hálásabb. Sokan közületek, akik tapasztalták, csodálkoznak, miért. És helyesen!
Amikor visszasétáltam az eszközt felhelyező klinikáról, arra gondoltam, mennyire csodálatos lesz ez a lehetőség számomra, hogy 15 percenként, amikor méri a vérnyomást gyakoroljam a Tudatos Jelenlétet és a tudatosságot. Éjszaka is ébren tart, hogy tudatosságban és meditációban maradjak.
Fantasztikus lenne, ha valaki feltalálna egy eszközt, amellyel mindig jelen és tudatosságban lehetünk. Az életet a válaszadás helyéről kell kezelni, nem pedig a hirtelen reakciókból. Miután ezt megtettük, elkezdjük feldolgozni azokat a régi mintákat és elbeszéléseket, amelyek alapján éljük életünket. Amikor reagálunk az életre, varázslatnak, áramlásnak és átalakulásnak lehetünk tanúi az életünkben.

Namaste
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

ELEVATED STATE OF AWARENESS

As we connect with breath during a centering practice, meditation, or prayer, we experience the Life Force force running through our bodies that allows us to think, work and conduct our lives. The same life force present in me is present in another. This mindset helps me stay within my boundaries of kindness and care no matter what. When the ego attacks, (which it does from time to time), I stay as a detached observer rather than participating in the drama and circus that the mind perpetrates.

In the spirit of service
Prerna


Amikor egy légzőgyakorlat, meditáció vagy imádság során kapcsolatba lépünk a lélegzettel, megtapasztaljuk a testünkön futó Életerőt, amely lehetővé teszi számunkra, hogy gondolkodjunk, dolgozzunk és irányítsuk az életünket. Ugyanaz a bennem jelenlévő életerő van benne másokban is. Ez a gondolkodásmód segít abban, hogy a kedvesség és a törődés határain belül maradjak, bármi is legyen. Amikor az ego támad (amit időről időre meg is tesz), akkor megfigyelőként jelenek meg, és nem veszek részt az elme által elkövetett drámában és cirkuszban.

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

REFRAME, REALIGN AND REBOOT

This week, having received the much awaited vaccination, the immune system went into overtime to generate antibodies. I lost my sense of taste and smell and experienced other expected COVID-like symptoms for a couple of days. I compared it to the stress that we face on a daily basis. Are we unpacking that stress appropriately at the end of the day? Or do we pile on more and more until one day our bodies react adversely? I’d urge you to closely examine your lives and assess where you are at this moment.

My practice is to stay aware at all times. The moment my emotions, body and mind go into overdrive, I take a pause, reflect, reframe, realign and reboot. Hence my love for meditation and centering. I humbly request each of you to connect with your inner wisdom, breath and the Life Force within on a daily basis. The benefits that you shall reap cannot be put into words. Dive into the experience and please reach out if you’d like me to help.

In the spirit of service
Prerna


Ezen a héten, miután megkaptam a várva várt oltást, az immunrendszer működésbe lépett, hogy antitesteket termeljen. Elvesztettem az íz- és illatérzetemet, és néhány napig más COVID-szerű tüneteket is tapasztaltam. Összehasonlítottam azzal a stresszel, amellyel napi szinten szembesülünk. Kibontjuk-e ezt a stresszt a nap végén? Vagy egyre többet halmozunk, amíg egy nap a testünk negatívan reagál?
Arra kérlek benneteket, hogy alaposan vizsgáljátok meg az életeteket, és értékeljétek, hol vagytok ebben a pillanatban.

Az a gyakorlatom, hogy mindig tudatos legyek. Abban a pillanatban, hogy az érzelmeim, a testem és az elmém túlhajtanak, szünetet tartok, reflektálok, átformázom, átirányítom és újraindítom. Ezért szeretem a meditációt és az egyensúly létrehozását. Alázatosan kérem mindannyiótokat, hogy napi rendszerességgel kapcsolódjatok belső bölcsességetekhez, lélegzetetekhez és a benne lévő Életerőhöz. Azokat az előnyöket, amelyeket megtapasztalhattok, nem lehet szavakba foglalni. Merülj el az élményben, és kérlek, fordulj hozzám, ha szeretnéd, hogy segítsek.

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

LOVE GRACE AND GRATITUDE

Those of you who know me are aware about my heart’s desire is to live a life full of unconditional care and love towards all living beings, be it a human, insect or animal. I have yearned to live from this space for decades right from when I was a little mischievous girl. I can be so grateful to the COVID crisis for helping me experience a strong sense of freedom, stability and healing. I still give from a place of unconditional kindness, however my subconscious expectation to receive unconditional acceptance or approval has been significantly diminished. This has given rise to a tremendous amount of peace, joy and bliss. The self isolation, coupled with the tremendous spiritual work that I undertook this past year facilitated this shift.

What practice might serve you to free yourselves from the web of expectations and the never ending desire to constantly look for approval in order to experience the magic of these blissful moments?

In the spirit of service
Prerna


Akik ismernek, tisztában vannak azzal a szívből jövő vágyammal, hogy feltétlen gondoskodással és szeretettel teli életet éljek minden élőlénnyel szemben, legyen az ember, rovar vagy állat. Évtizedek óta arra vágyom, hogy ebből az állapotból éljek, egészen kicsi huncut lány korom óta. Nagyon hálás lehetek a COVID válságnak, amiért segített átélni a szabadság, a stabilitás és a gyógyulás erős érzését. Még mindig a feltétel nélküli kedvesség állapotából adok, azonban a tudatalatti elvárásom a feltétel nélküli elfogadás vagy jóváhagyás iránt jelentősen csökkent. Ez óriási békét, örömet és boldogságot eredményezett. Az elszigeteltség párosulva azzal a hatalmas szellemi munkával, amelyet az elmúlt évben vállaltam, megkönnyítette ezt a változást.

Milyen gyakorlat segíthet abban, hogy megszabadulj az elvárásoktól és a soha véget nem érő vágytól, hogy állandóan megerősítést kapj, hogy átélhesd ezen boldog pillanatok varázsát?

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

RESPOND-STOP REACTING NOW

This week has flown by very swiftly. One common theme this week that I worked with several clients on:

We are reacting to life rather than responding. Once we learn to respond, we are filled with learnings, intuitive wisdom, and the sword of discernment.

The logical question is how might we stop reacting? A simple technique that I share with my clients is to utilize the muscle of awareness. Any trigger that deviates us from our blissful state must be examined carefully. When we take a few minutes to introspect, we break our age-old default patterns and start creating new patterns, thus becoming conscious creators of our destiny.

I hope you feel inspired, empowered and ready to apply this capsule of wisdom in your lives.

In the spirit of service,
Prerna


Ez a hét nagyon gyorsan elrepült. A hét egyik témája, amelyen több ügyféllel dolgoztam:

Inkább hirtrelen reagálunk az életre, mint válaszolunk. Ha megtanulunk válaszolni, tanulságokkal, intuitív bölcsességgel és a megkülönböztetés erejével töltekezünk fel.

A logikus kérdés az, hogy hogyan hagyhatnánk fel azzal, hogy hirtelen reagáljunk? Egy egyszerű technika, amelyet megosztok az ügyfeleimmel, a tudat izomzatának erősítése. Minden olyan kiváltó okot alaposan meg kell vizsgálni, amely eltér a boldog állapotunktól. Amikor néhány percet rászánunk az önvizsgálatra, megtörjük ősrégi alapértelmezett mintáinkat, és új mintákat kezdünk létrehozni, ezáltal sorsunk tudatos alkotói leszünk.

Remélem, hogy inspiráltnak, felhatalmazottnak és késznek érzed magad alkalmazni ezt a bölcsességkapszulát az életedben.

A szolgálat szellemében,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

LITTLE MOMENTS

My joy knew no bounds when I received a box full of my favorite pens in different colors. I could not stop smiling at how pretty my gratitude journal will look. I often refer to myself as a 5-year old feeling happy for the tiniest of joys.

Why do we need elaborate experiences to make us happy? What shifts within ourselves when we savor and cherish the minuscule moments?

Capture these moments and consciously start living life from this space. I urge you to enjoy the journey rather than focusing on the end result.

Namaste
Prerna


Az örömömnek nem volt határa, amikor kaptam egy dobozt tele tollakkal, amik a kedvenc színeimben pompáztak. Nem tudtam abbahagyni a mosolygást, amikor arra gondoltam, hogy a hála naplóm milyen szép lesz. Gyakran úgy gondolok magamra, mint egy 5 éves gyermekre, aki a legapróbb dolgoknak is örül.

Miért van szükség bonyolult tapasztalatokra, hogy boldogok legyünk? Mi változik bennünk, amikor ízleljük és ápoljuk a csekély pillanatokat?

Ragadd meg ezeket a pillanatokat, és tudatosan éld meg az életet ebből az állapotból. Arra kérlek, hogy élvezd az utazást, és ne a végeredményre koncentrálj.

Namaste
Prerna

A LEAN MIND

The weeks before Christmas always seem busy. Sessions are longer than usual wrapping up the years learnings with clients. Many conversations this year seemed to end wonderfully with clients reporting a higher state of awareness and conscious presence.

They reported well being, joy, peace and bliss despite the outer conditions that seemed challenging for many this year due to the pandemic situation.

One of my clients has just released a book called a lean mind. I share the link here.

I am super proud of our work together as well as how hard he has worked upon himself. Please do take a moment to check this out. The importance of a healthy mind is explored beautifully from the mindset of a professional with an engineering background. I’m glad that he has found his purpose as a result of a higher state of awareness.

I truly feel blessed to be surrounded by my wonderful daughters, their partners and friends. I am sincerely grateful to be able to work with some of the most beautiful souls all over the world.

Namaste,
Prerna


A karácsony előtti hetek mindig zsúfoltak. Az egész év tanulságainak és leckéinek összegyűjtése miatt a coaching ülések a szokásosnál hosszabbak.. Úgy tűnik, hogy az idei év számos beszélgetése csodálatosan zárult le azzal, hogy az ügyfelek magasabb szintű tudatosságról és tudatos jelenlétről számoltak be. Jóllétről, örömről, békéről és boldogságról meséltek a külső körülmények ellenére, amelyek a pandémiás helyzet miatt sokak számára kihívást jelentettek ebben az évben.

Az egyik ügyfelem nemrég kiadott egy könyvet, amelynek neve A Lean Mind. Itt osztom meg a linket

Nagyon büszke vagyok a közös munkánkra, valamint arra, hogy milyen keményen dolgozott magán. Kérlek, szánj rá egy percet és nézd meg.. Az egészséges elme fontosságát a mérnöki háttérrel rendelkező szakember gondolkodásmódja gyönyörűen feltárja. Örülök, hogy a magasabb tudatállapot eredményeként megtalálta célját.

Valóban áldottnak érzem magam, amikor csodálatos lányaim, partnereik és barátaim vesznek körül. Őszintén hálás vagyok, hogy együtt dolgozhatok a világ legszebb lelkeivel.

Namaste,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

THE GIFT OF ADVENT

What a year this has been!! As I am reflecting on the last 9 months, I am overwhelmed with a sense of gratitude and appreciation. Firstly I’d like to thank my daughters who have not let a day go by without speaking to me, many times on video calls. I am immensely grateful to my friends who have been messaging, calling and making sure that I am ok. I’d like to thank each one of you. Thank you dearest Iza for bringing this beautiful, festive center piece at the onset of the advent period. I was moved to tears seeing the love and care in your eyes. I am in a space of constant awe and wonder at the love received from so many.

With love
Prerna


Micsoda év volt ez!! Ahogy az elmúlt 9 hónapra gondolok, eláraszt a hála és az elismerés. Először is szeretnék köszönetet mondani a lányaimnak, akik nem hagytak egy napot sem úgy véget érni, hogy nem beszéltek velem, sokszor videohívással. Rendkívül hálás vagyok barátaimnak, akik üzenetet küldtek, telefonáltak és megbizonyosodtak arról, hogy jól vagyok. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Köszönöm kedves Iza, hogy az adventi időszak kezdetén elhozta ezt a gyönyörű, ünnepi díszt. Könnyektől meghatottan láttam a szemedben a szeretetet és a törődést. Állandó csodálkozással tölt el a sokaktól kapott szeretet.

Szeretettel
PrernaGratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

CO-CREATING COMMON SHARED VALUES

We have had an eventful week helplessly watching events unfolding. This has triggered a deep sadness in my soul for the loss of common human values of kindness, compassion, mutual trust, and respect towards each other. These qualities seem to be dwindling fast as the language of hate, separation, and divisiveness are becoming mainstream.

I humbly urge each one of us to take a few moments to reflect and create an action plan of how we might to contribute towards creating more order on our planet.

I am doing my best to support persons within my community to the best of my ability whilst consciously transforming individuals, professionals and organizations. I am in collaboration with NGOs to empower the young on a regular basis.

What will your contribution be?

With tremendous humility and gratitude
Prerna


Eseménydús hetünk volt, tehetetlenül figyeltem a kibontakozó eseményeket. Ez mély szomorúságot váltott ki lelkemben a közös emberi értékek, a kedvesség, az együttérzés, a kölcsönös bizalom és az egymás iránti tisztelet elvesztése miatt. Úgy tűnik, hogy ezek a tulajdonságok gyorsan fogynak, mivel a gyűlölet, az elkülönülés és a megosztottság nyelve egyre inkább érvényesül.

Alázatosan sürgetem mindannyiunkat, hogy szánjunk néhány percet arra, hogy elmélkedjünk és létre hozzunk egy cselekvési tervet arra vonatkozóan, hogyan járulhatnánk hozzá a bolygónk rendjének megteremtéséhez.

Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy a közösségemben lévő személyeket a legjobb tudásom szerint támogassam, miközben tudatosan változást idések elő az egyénekben, szakemberekben és szervezetekben. Együtt dolgozom non-profit szervezetekkel, hogy rendszeresen segítsem a fiatalokat.

Mi lesz a Te hozzájárulásod?

Óriási alázattal és hálával
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space