THIS WEEK

I have been overcome with these thoughts all week: the breath is sacred and is present within each one of us. Our near and dear ones, neutral beings, and challenging persons that come to us in our journeys all live within the power of breath that manifests life. Why and how could we treat people differently? Each one is manifesting the lessons meant for the other as a perfect mirror. The journey seems to become easier when I perceive it through this lens of wisdom and mindset.

I’d love to hear your thoughts below. With gratitude and care.

Namaste
Prerna

Ezekkel a gondolatokkal éltem egész héten: a lélegzet szent, és mindegyikünkben jelen van. Közeli és kedves emberek, akik körülvesznek, semleges és kihívásokkal teli személyek, akikkel találkozunk az utunkon, mind az életet alkotó lélegzet erejében élnek. Miért és hogyan kezelhetnénk másképp az embereket? Mindegyik tökéletes tükörként fejezi ki a másiknak szánt tanulságokat. Úgy tűnik, az utazás könnyebbé válik, amikor a bölcsesség és a gondolkodásmód ezen lencséjén keresztül érzékelem.

Szívesen olvasom gondolataid. Hálával és odafigyeléssel.

Namaste
Prerna

Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

OUR WIRING

We are wired in a way to constantly evaluate and judge others for their actions. Do we recognize the amount of energy we expend doing this?

I have trained myself to stop judging others.

Whenever the thought knocks at my doorstep, I consciously ignore it and proceed with my business. I cannot emphasize how beneficial this one practice has been. I would urge you to make this a conscious practice until it becomes a habit that sticks like velcro. Focus on facts rather than going into long drawn narratives and explanations. It is a waste of time and energy.

My intention is to inspire my readers and pass on my learnings that have taken so many years to fine tune. Still learning most humbly!

In the spirit of service
Prerna


Úgy vagyunk összerakva, hogy folyamatosan értékeljük és megítéljük mások cselekedeteit. Észre vesszük az ezzel elköltött energia mennyiségét?

Kiképeztem magam, hogy ne ítélkezzek mások felett.

Amikor a gondolat bekopog a küszöbömön, tudatosan figyelmen kívül hagyom, és folytatom a dolgomat. Nem tudom hangsúlyozni, hogy ez az egy gyakorlat mennyire volt hasznos. Arra buzdítalak benneteket, hogy ezt tudatos gyakorlattá tegyétek, amíg olyan szokássá nem válik, amely tapad, mint a tépőzár. Koncentrálj a tényekre, ahelyett, hogy hosszan húzott elbeszélésekbe és magyarázatokba bocsátkoznál. Ez idő- és energiapazarlás.

Az a szándékom, hogy inspiráljam olvasóimat és továbbadhassam azokat tanulásaimat, amelyeknek ennyi évig tartott a finomhangolása. Még mindig a legalázatosabban tanulok!

A szolgálat szellemében
Prerna


ARE WE ABLE TO CONTROL PHENOMENA?

The news this week about the rapid spread of the delta variant has created a fresh wave of fear, uncertainty and anxiety in many. There is an air of despair and despondency once again and the desire to control and predict has become the norm. I question this assumption fundamentally. Are we ever truly able to control and predict? Is this notion serving us? Might it be that Mother Earth is nudging us to send a message that we are unwilling to hear. The following quote seems apt. “Listen to the whispers before they become screams”-Cherokee Proverb.

In the spirit of service
Prerna


A delta-variáns gyors elterjedéséről szóló hírek sokakból új félelemet, bizonytalanságot és szorongást váltottak ki. Ismét kétségbeesés és reménytelenség van a levegőben és az irányítás és az előrelátása utáni vágy normává vált.
Alapjaiban megkérdőjelezem ezt a feltételezést. Képesek vagyunk valóban irányítani mindent és megjósolni a jövőt? Ez a fogalom szolgál minket? Lehet, hogy a Földanya igyekszik üzenetet küldeni, amelyet nem vagyunk hajlandók meghallani. A következő idézet találónak tűnik. „Halld meg a suttogást, mielőtt sikoltássá válik” – Cherokee Példabeszéd

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

THE GAME OF LIFE

Life holds an authentic mirror for each one of us. When life gives us a challenge, the work involves going into a deep state of self reflection and introspection. Once we do so, the learnings we walk away with are terrific and enormous. This is the only way we allow ourselves to grow rather than focusing upon changing the outside world. Focus shifts from the outside circumstances to self learning and growth. The one and only aim of a consciously aware being is to stay in a state of bliss and calm that is our innate nature.

In the spirit of service
Prerna


Az élet hiteles tükröt tart mindannyiunk számára. Amikor az élet kihívást ad Nekünk, a feladatunk a mély önreflexió és önvizsgála. Miután ezt megtettük, a leckék, amelyekkel elsétálunk, fantasztikusak és hatalmasak. Ez az egyetlen módja annak, hogy növekedjünk, ahelyett, hogy a külvilág megváltoztatására összpontosítanánk. A hangsúly a külső körülményekről áttér az önálló tanulásra és a növekedésre. A tudatosan tudatos lény egyetlen célja a boldogság és a nyugalom állapotában maradni, amely veleszületett természetünk.

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

THE POWER OF CONSCIOUS AWARENESS

I have a blood pressure monitor attached to me for 24 hours. I cannot be more grateful for this. Many of you who have experienced will wonder why. And rightly so!
As I was walking back from the clinic that inserted this, I thought of how marvelous this opportunity will be for me to practice sitting in the lap of Conscious Presence and awareness every 15 minutes when the pressure is being measured. It shall keep me awake at night as well for me to stay in awareness and meditation.
It would be terrific if somebody invented a device for us to be fully present and aware at all times. Life shall be lived from a place of response rather than being reactive. Once we do so, we start working through old patterns and narratives that we live our lives from. When we respond to life, we witness magic, flow and transformation in our lives.

Namaste
Prerna


24 órás vérnyomásmérőt rögzítettek Rám. Nem is lehetnék ennél hálásabb. Sokan közületek, akik tapasztalták, csodálkoznak, miért. És helyesen!
Amikor visszasétáltam az eszközt felhelyező klinikáról, arra gondoltam, mennyire csodálatos lesz ez a lehetőség számomra, hogy 15 percenként, amikor méri a vérnyomást gyakoroljam a Tudatos Jelenlétet és a tudatosságot. Éjszaka is ébren tart, hogy tudatosságban és meditációban maradjak.
Fantasztikus lenne, ha valaki feltalálna egy eszközt, amellyel mindig jelen és tudatosságban lehetünk. Az életet a válaszadás helyéről kell kezelni, nem pedig a hirtelen reakciókból. Miután ezt megtettük, elkezdjük feldolgozni azokat a régi mintákat és elbeszéléseket, amelyek alapján éljük életünket. Amikor reagálunk az életre, varázslatnak, áramlásnak és átalakulásnak lehetünk tanúi az életünkben.

Namaste
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

KINDNESS IS NON NEGOTIABLE

I placed an older orchid plant that had flowered several times next to beautiful fresh orchids that I received from my girls for Mother’s Day. To my utter surprise and amazement, the older orchid plant started flowering and blossoming with a myriad of fresh buds. It is interesting that plants support each other; what happened to us humans? Why are we full of anger, jealousy, hate and disrespect? How might we counter these vices? My “go to” is leading a life of conscious awareness that helps me keep myself in check. Kindness is non-negotiable!

This simple practice helps me feel calm and peaceful, no matter what. How could you introduce kindness in your ways of being this week?

Namaste
Prerna


Egy régebbi, többször virágba boruló orchideát helyeztem el a gyönyörű friss orchideák mellett, amiket a lányaimtól kaptam Anyák Napjára. Teljes meglepetésemre és csodálkozásomra az idősebb orchidea számtalan új bimbót hozott és virágozni kezdett. Érdekes, hogy a növények támogatják egymást; mi történt velünk, emberekkel? Miért vagyunk tele haraggal, féltékenységgel, gyűlölettel és tiszteletlenséggel? Hogyan tudnánk ellensúlyozni ezeket a bajokat? Az én módszerem,hogy az életemet tudatosan élem, amely segít kordában tartani magam. A kedvesség nem tárgyalás kérdése!

Ez az egyszerű gyakorlat segít abban, hogy nyugodtnak és békésnek érezzem magam, bármi is legyen. Hogyan tudod bevezetni a kedvességet ezen a héten?

Namaste
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

WIN-WIN SITUATION

Thank you for the personal messages from several of you this past weekend. I understand that for many, kindness is masked by a fear of becoming too vulnerable. Many believe that kindness is a sign of weakness and some have even experienced abuse due to their kind nature. The Universe serves as a perfect mirror to our needs. The persons that come into our lives are meant to be here for a reason. They teach us lessons, help us grow and develop, and exit when it’s time. Personally, I do not allow my kindness to get influenced by the behavior of others. Rather, I let them serve as a good reminder that these interactions help me become the person that I’m meant to be. A win-win situation from start to finish. 

In service with tremendous humility 
Prerna 


Köszönöm a sok múlt hétvégi személyes üzenetet. Megértem, hogy sokak számára a kedvességet a túl sebezhetővé válástól való félelem eltakarja. Sokan úgy gondolják, hogy a kedvesség a gyengeség jele, és vannak, akik kedves természetüknél fogva még visszaéléseket is tapasztaltak.  Az Univerzum tökéletes tükörként szolgál az igényeinkhez.  Az életünkbe kerülő személyek valamilyen okból itt vannak.  Tanítanak minket, segítenek növekedni és fejlődni, és kilépnek, amikor itt az ideje.  Személy szerint én nem engedem, hogy kedvességemet mások viselkedése befolyásolja.  Inkább meghagyom őket jó emlékeztetőnek, amelyek rámutatnak, hogy ezek az interakciók segítenek abban, hogy azzá váljak, akivé válnom kell. Nyereséges helyzet az elejétől a végéig.

Óriási alázattal szolgálatban
Prerna


Gratitude to 
Ozan Kulcu for technical support 
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian 
Juhi and Raul for appropriate and apt  photographs for my post 
Vriddhi Sujan for editing the posts 
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

THE ART OF DISCERNMENT

The mind by its very nature is dualistic. We have been blessed with the mind and our intellect that enable us to to live our lives with the tool of free will. The very mind that gives many a great deal of suffering can also be used to discern. The mind that can hold us hostage is the very tool that can help us liberate ourselves. In one of my favorite quotes, Socrates said: “Obscurity is dispelled by augmenting the light of discernment rather than attacking the darkness.” This is my “go to” when I face a dilemma or storm during my days.


How does one discern would be the next logical question? Here, our spiritual traditions serve as a guiding light to navigate us through the choppy waters of life. Transcending layers and layers of vices lying within each one of us happens organically if we choose to live from a place of conscious awareness. It’s like peeling layers of an onion. As always, I’m humbled by the workings of this magical Universe.


Hope this resonates with some of you this week.

In service
Prerna 👏 


Az elme természeténél fogva dualista. Megáldottak minket azzal az elmével és értelemmel, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a szabad akarat eszközével élhessük életünket. Az az elme amely sokaknak okoz szenvedést is felhasználható a megkülönböztetésre. Az az elme, amely túszként tarthat bennünket, éppen az az eszköz, amely segíthet felszabadítani önmagunkat. Az egyik kedvenc idézetemben Szókratész azt mondta: “A homály a megkülönböztetés fényének fokozásával oszlik el, nem pedig a sötétséget megtámadásával.” Ez az én emlékeztetőm amikor dilemmával vagy viharral nézek szembe a mindennapokban.

Hogyan működik a megkülönböztetés, ez lehet a következő logikus kérdés? Lelki hagyományaink itt irányadó fényként szolgálnak az élet hullámzó vizén való eligazodáshoz. A mindnyájunkban lévő kisördögök átlépése természetesen megtörténik, ha a tudatosság helyéről élünk. Olyan, mint a hagymarétegek hámozása. Mint mindig, alázattal állok a varázslatos Univerzum a működése előtt.

Remélem, hogy tudtok kapcsolódni ehhez a gondolathoz.

Szolgálatban
Prerna 👏


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

SHEDDING TOXIC BEHAVIORS

Many of my conversation and practices this week have revolved around unwholesome habits and behavioral patterns. How about beginning to train ourselves to discard toxic behavioral patterns with a virtuous one? You can start by picking something you would like to change, like for example recognizing and defusing negative or dysfunctional thoughts by observing them gently and letting them pass.

You will notice a power and peace within your way of being. Please pledge to start a small practice for yourself this week. The benefits that you reap will be huge. Want to give it a try?

In the spirit of service
Prerna


Ezen a héten sok beszélgetésem és gyakorlatom az egészségtelen szokások és viselkedési minták körül forgott. Mit szólnál ahhoz, ha elkezdenénk megtanítani magunkat arra, hogy a toxikus viselkedési mintákat előnyösekre cseréljük? Kezdheted azzal, hogy kiválasztasz valamit, amin változtatni szeretnél, például felismered és hatástalanítod a negatív vagy diszfunkcionális gondolatokat azáltal, hogy gyengéden figyelemmel kíséred és elengeded őket.

Látni fogod ennek az erejét és békéjét magadon. Kérlek, vállald, hogy ezen a héten elkezdesz egy kis gyakorlatot saját magadért. Óriási előnyökre fogsz szert tenni. Szeretnéd kipróbálni?

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

GIVE GIVE GIVE

Are we willing to find a place where we can put our personal agendas aside and simply love, give and care without condition? No questions asked! I can assure you that you shall experience an endless stream of joy and contentment once you do so.

Commit to giving yourself this gift for the following week to tap into happiness, something that each one of us is longing for.

With love and care
Prerna


Hajlandóak vagyunk-e olyan helyet találni, ahol félretehetjük személyes érdekeinket és egyszerűen feltétel nélkül szerethetünk, adhatunk és gondoskodhatunk?
Nincsenek kérdések! Biztosíthatlak benneteket, hogy amint ez megtörténik, végtelen örömöt és elégedettséget fogtok tapasztalni.

Vállald el, hogy a jövő héten megajándékozod magad a boldogság megtapasztalásával, amire mindannyian vágyunk.

Szeretettel és gondoskodással
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space