WIN-WIN SITUATION

Thank you for the personal messages from several of you this past weekend. I understand that for many, kindness is masked by a fear of becoming too vulnerable. Many believe that kindness is a sign of weakness and some have even experienced abuse due to their kind nature. The Universe serves as a perfect mirror to our needs. The persons that come into our lives are meant to be here for a reason. They teach us lessons, help us grow and develop, and exit when it’s time. Personally, I do not allow my kindness to get influenced by the behavior of others. Rather, I let them serve as a good reminder that these interactions help me become the person that I’m meant to be. A win-win situation from start to finish. 

In service with tremendous humility 
Prerna 


Köszönöm a sok múlt hétvégi személyes üzenetet. Megértem, hogy sokak számára a kedvességet a túl sebezhetővé válástól való félelem eltakarja. Sokan úgy gondolják, hogy a kedvesség a gyengeség jele, és vannak, akik kedves természetüknél fogva még visszaéléseket is tapasztaltak.  Az Univerzum tökéletes tükörként szolgál az igényeinkhez.  Az életünkbe kerülő személyek valamilyen okból itt vannak.  Tanítanak minket, segítenek növekedni és fejlődni, és kilépnek, amikor itt az ideje.  Személy szerint én nem engedem, hogy kedvességemet mások viselkedése befolyásolja.  Inkább meghagyom őket jó emlékeztetőnek, amelyek rámutatnak, hogy ezek az interakciók segítenek abban, hogy azzá váljak, akivé válnom kell. Nyereséges helyzet az elejétől a végéig.

Óriási alázattal szolgálatban
Prerna


Gratitude to 
Ozan Kulcu for technical support 
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian 
Juhi and Raul for appropriate and apt  photographs for my post 
Vriddhi Sujan for editing the posts 
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

THE LIGHT OF SERVICE

As I was preparing for the Hindu New Year and Festival of Lights coming up this weekend, I asked myself what I’d like to change permanently in my being as my offering to the Divine. I declared almost instantly that I’d like to continue serving with zero expectations. I aspire to reach a stage where I am completely untouched by the negativity that I might receive from life. This requires a continued sense of detachment, purity of spirit, and a high level of awareness.

What will you gift yourself this Diwali? We are so busy exchanging gifts, sweets, cleaning the house and lighting lamps that the most important significance of this beautiful festival can often be overlooked. Once you set a goal, you can start taking small steps towards achieving the desired outcome. Of course, we all may fail, acknowledge, recalibrate, and start the journey afresh every single day.

Happy Deepavali!
PrernaAmikor a hétvégi hindu újévre és fényfesztiválra készültem, megkérdeztem magamtól, hogy mit szeretnék végleg megváltoztatni a létezésemben, amit fel tudok ajánlani az Istennek. Szinte azonnal kijelentettem, hogy továbbra is nulla elvárással szeretnék szolgálni. Arra törekszem, hogy eljussak egy olyan szakaszba, ahol teljesen kizárom a negativitást, amelyet az életből kaphatok. Ehhez folyamatos önállóságra, a szellem tisztaságára és magas szintű tudatosságra van szükség.

Mivel ajándékozod meg magad ezen a Diwalin? Annyira elfoglaltak vagyunk az ajándékok, édességek átadásával, a ház takarításával és a fények bekapcsolásával, hogy ennek a gyönyörű fesztiválnak a legfontosabb jelentőségét gyakran figyelmen kívül hagyjuk. Miután kitűzted a célt, elkezdhetsz kis lépéseket tenni a kívánt eredmény elérése érdekében. Természetesen mindannyian kudarcot vallhatunk, nyugtázhatjuk, újrakalibrálhatjuk és minden nap újrakezdhetjük az utat.

Boldog Deepavali!
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

CO-CREATING COMMON SHARED VALUES

We have had an eventful week helplessly watching events unfolding. This has triggered a deep sadness in my soul for the loss of common human values of kindness, compassion, mutual trust, and respect towards each other. These qualities seem to be dwindling fast as the language of hate, separation, and divisiveness are becoming mainstream.

I humbly urge each one of us to take a few moments to reflect and create an action plan of how we might to contribute towards creating more order on our planet.

I am doing my best to support persons within my community to the best of my ability whilst consciously transforming individuals, professionals and organizations. I am in collaboration with NGOs to empower the young on a regular basis.

What will your contribution be?

With tremendous humility and gratitude
Prerna


Eseménydús hetünk volt, tehetetlenül figyeltem a kibontakozó eseményeket. Ez mély szomorúságot váltott ki lelkemben a közös emberi értékek, a kedvesség, az együttérzés, a kölcsönös bizalom és az egymás iránti tisztelet elvesztése miatt. Úgy tűnik, hogy ezek a tulajdonságok gyorsan fogynak, mivel a gyűlölet, az elkülönülés és a megosztottság nyelve egyre inkább érvényesül.

Alázatosan sürgetem mindannyiunkat, hogy szánjunk néhány percet arra, hogy elmélkedjünk és létre hozzunk egy cselekvési tervet arra vonatkozóan, hogyan járulhatnánk hozzá a bolygónk rendjének megteremtéséhez.

Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy a közösségemben lévő személyeket a legjobb tudásom szerint támogassam, miközben tudatosan változást idések elő az egyénekben, szakemberekben és szervezetekben. Együtt dolgozom non-profit szervezetekkel, hogy rendszeresen segítsem a fiatalokat.

Mi lesz a Te hozzájárulásod?

Óriási alázattal és hálával
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

ALCATRAZ

I feel so so immensely blessed and humbled with the transformation that many of my clients go through as a result of my coaching. This is the best reward that I could ask for.

Several conversations this week have triggered within me the image of Alcatraz, the prison and lighthouse in San Francisco. Many of us are imprisoned within our minds and are suffering immensely as a result. Could we identify what is holding us back this week? Once we know the areas that we’d like to liberate ourselves from, we can plunge into action mode. Just imagine being free from the shackles of the prison of the mind? Curious to hear your thoughts.

Namaste
Prerna


Olyan rendkívül áldottnak és alázatosnak érzem magam az átalakulás miatt, amelyet sok ügyfelem él át a coachingom eredményeként. Ez a legjobb jutalom, amit kérhettem.

A héten számos beszélgetés miatt az Alcatraz, a San Francisco-i börtön és világítótorony képe jelent meg előttem. Sokan a saját elménk rabjai vagyunk, és emiatt rendkívüli a szenvedés. Be tudjuk azonosítani, hogy mi hátráltat minket ezen a héten? Miután megismerjük azokat a területeket, amelyekből szeretnénk felszabadulni, cselekvési módba léphetünk. Képzeld csak el, hogy megszabadulsz az elmebörtön bilincsétől. Kíváncsian hallgatom a gondolataidat.

Namaste,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

YOU ARE CREATIVE, RESOURCEFUL AND WHOLE!!

My work helps people to tap into the creative, resourceful, and whole version of themselves which is present in each one of us. I simply facilitate my clients to get in touch with these parts within them in order to experience well-being in every aspect of their lives.

When I start looking at each person knowing that each one is creative, resourceful, and whole, it is very difficult to get upset at anybody.

When a fellow human being does not behave as per my expectations, I gently remind myself of this fact, and this helps me experience well-being right away.

How committed are you to being well? What aspect of this very simple yet transformational practice are you willing to invite within yourself to experience well-being? Curious!

In the spirit of service
Prerna


A munkám abban segít az embereknek, hogy kiaknázzák önmaguk kreatív, találékony és teljes változatát, amely mindegyikünkben jelen van. Egyszerűen facilitálom az ügyfeleimet, hogy kapcsolatba lépjenek a bennük élő elemekkel és életük minden területén megtapasztalják a jóllétet.

Amikor úgy nézek az emberekre, hogy tudom, mindenki kreatív, találékony és teljes, nagyon nehéz engem felidegesíteni.

Amikor egy embertársam nem az elvárásaimnak megfelelően viselkedik, finoman emlékeztetem magam erre a tényre, és ez segít abban, hogy azonnal megtapasztaljam a jóllétet.

Mennyire vagy elkötelezett a jóllét mellett? Ennek a nagyon egyszerű, mégis sok minndent megváltoztató gyakorlatnak milyen aspektusát hívod magadhoz, hogy megtapasztald a jóllétet? Kíváncsi vagyok!

A szolgálat szellemében
Prerna


LEARNINGS

“Life holds a magical mirror to help us observe, learn, grow, and finally practice its learnings.”

For me, my desire to be in service must be focused on those who truly want to grow. I must learn to help others by examining the need with the facts in question instead of offering unwanted advice. Doing so will help me stay balanced without any of the negativity that can build up as a result of being human. My learning during these Covid times is to enforce stricter boundaries and safeguard my well-being as a coach in order to be of service to others.

I hope this post is helpful and that you might be able to use some part of these learnings as well.

Namaste
Prerna


Az élet egy mágikus tükröt tart, amely segít megfigyelni, tanulni, növekedni és végül gyakorolni a leckéket.

A szolgálat iránti vágyam azokra összpontosítom, akik valóban növekedni akarnak. Meg kell tanulnom másokon segíteni azzal, hogy nemkívánatos tanácsadás helyett megvizsgálom a szükségletet, a tényeket és kérdezek. Ez segít egyensúlyban maradni a negativitás nélkül, ami emberi mivoltunkból fakad. Ezekben a Covid időkben megtanultam, hogyan húzzak szigorúbb határokat és hogy coachként megőrizzem jó közérzetem azért, hogy másokat szolgálhassak.

Remélem, hogy ez a bejegyzés hasznos, és hogy Te is tudod használni ezeknek a tanulásoknak egy részét.

Namaste
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

MID-WEEK MESSAGE

I felt compelled to send a message mid week due to several conversations that have taken place so far. We are experiencing grey, rainy weather all week in Budapest this week. People’s moods are not the best and spirits seem to be low. The weather has a direct impact on our ways of being.

I was grateful to the insight that I received this morning during meditation. I noticed the brightness that I was experiencing in the grey weather. I was grateful to be able to light up the apartment with candles during my yoga and meditation practice. I was truly grateful for the fabulous weather that we experienced during September. I declared with rigor that I’m going to spread the light of joy during all my conversations. I have been practicing this and feel extremely blessed to positively impact the lives of many.

Let us accept the ‘not so pleasant‘ to be able to appreciate the pleasant when it manifests. And it surely will and must!

With care
Prerna


Azt éreztem, hogy muszáj üzenetet küldenem a hét közepén a számos, eddig lezajlott beszélgetés miatt. Ezen a héten szürke, esős időjárást tapasztalunk Budapesten. Az emberek hangulata nem a legjobb, és úgy tűnik, hogy a lélek is alacsony rezgésen van. Az időjárás közvetlen hatással van a létezésünkre.

Hálás voltam a felismerésért, amelyet ma reggel kaptam a meditáció során. Észrevettem azt a fényerőt, amelyet a szürke időben tapasztaltam. Hálás voltam, hogy jóga és meditációs gyakorlataim során gyertyákat gyújthattam a lakásban. Igazán hálás voltam a mesés időjárásért, amelyet szeptemberben tapasztaltunk. Szigorúan kijelentettem, hogy minden beszélgetésem során elterjesztem az öröm fényét. Ezt gyakoroltam, és rendkívül áldottnak érzem magam, hogy pozitívan befolyásolom sokak életét.

Fogadjuk el a „nem túl kellemeset”, hogy értékelni tudjuk a kellemeset, amikor megnyilvánul. És biztosan lesz és kell is!

Törődéssel
Prerna

EMBRACING IMPERFECTION

Many of you know my love for fresh flowers, fruits and vegetables that I pick up weekly at the farmers’ market close to my home in Budapest. I miss these visits during the winter months.

Last weekend, I picked up a few imperfect looking tomatoes. However, the food that those tomatoes produced has been superbly delicious which I have been relishing this week.

Our society places so much importance on everything to be perfect. Is this a plausible goal to achieve? Might we learn to accept our imperfections, weaknesses and shortcomings by being kinder to ourselves? Just like these imperfect looking tomatoes, we too have the capacity to give joy to many.

We are what we practice. What will you do consciously on a daily basis to embrace your imperfection? We can set goals to work on improving ourselves without beating ourselves up which many of us do sadly.

Namaste,
Prerna


Sokan ismeritek a friss virágok, gyümölcsök és zöldségek iránti szeretetemet, amelyeket hetente veszek a budapesti otthonomhoz közeli piacon. Hiányoznak ezek a látogatások a téli hónapokban.

Múlt hétvégén néhány tökéletlen kinézetű paradicsomot vásároltam. A belőlük készült ételeket viszont egész héten élveztem, nagyon finomak voltak.

Társadalmunk olyan nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy minden tökéletes legyen. Hihető ennek a célnak az elérése? Megtanulhatjuk-e elfogadni tökéletlenségeinket, gyengeségeinket és hiányosságainkat úgy, hogy kedvesebbek vagyunk magunkkal? Csakúgy, mint ezek a tökéletlen kinézetű paradicsomok, mi is képesek vagyunk sokaknak örömet szerezni.

Azok vagyunk, amit gyakorlunk. Mit fogsz naponta tudatosan tenni, hogy elfogadd a tökéletlenséged? Célokat tűzhetünk ki magunk fejlesztésére anélkül, hogy ostoroznánk magunkat, amit sajnos sokan teszünk.

Namaste,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

KEY TO SUCCESS

Many conversations this week have been about the challenges that life throws in our paths. Upon evaluating and assessing the lessons learnt from these challenges, many of us understand the importance of these curve balls in order to improve ourselves, progress closer toward our goals, and slowly eliminate the age-old patterns that we get accustomed to. As a result, we work together to recreate new patterns and habits which make my clients get a taste of freedom, joy and bliss.

We are all meant to experience this joy at all times despite outside triggers and lemons that we receive. Life seems like a maze, our difficulties are in fact the keys that help us open the doorways to success. Have you thought about it from this perspective?

Let me help you find a new perspective if you’re feeling stuck right now.

In the spirit of service
Prerna


A héten számos beszélgetés szólt azokról a kihívásokról, amelyeket az élet dob elénk. Az e kihívásokból levont tanulságok értékelése és feldolgozása során sokan megértjük, hogy mennyire fontosak annak érdekében, hogy javítsuk önmagunkat, közelebb lépjünk a céljaink felé, és lassan átlépjük az ősrégi szokásokat, amelyekhez hozzászoktunk. Ennek eredményeként együtt dolgozunk új minták és szokások megteremtésén, amelyek segítségével ügyfeleim belekóstolnak a szabadság, az öröm és a boldogság ízébe.

Mindannyian hivatottak vagyunk ennek az örömnek a megtapasztalására a külső kiváltó okok, és a citrom ellenére, amit kapunk. Az élet labirintusnak tűnik, valójában a nehézségeink jelentik a kulcsokat, amelyek segítenek megnyitni a siker kapuit. Gondoltál már rá ebből a szempontból?

Hadd segítsek az új perspektívák megtalálásában, ha éppen most akadtál el.

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

ENJOYING THE JOURNEY

Dear All

Hope you’re doing well and have had a good week. This week I’ve been thinking about how we tend to get bogged down by setbacks or small challenges that come our way. This happens because we expect everything to turn out as per our expectations and wishes. This seems to be quite an illogical goal to achieve given that life can pose difficulties no matter how much we despise them.

This past week, I noticed that I was getting weighed down by a few deviations from my assumptions about my life journey. I noticed going into a mood of resignation under the mask of acceptance. One morning as I was doing my yoga practice, I decided to simply start enjoying the journey even though there was a heaviness combined with fatigue looming over. This one small mindset change was a game changer. People who saw me this week saw a spring in my step and inquired about what had happened.

Does this resonate with you? Making a slight shift in the way we perceive life and challenging our beliefs can open up a new world of possibilities. Step into that world together with me and let us make this planet a happier place “to be”.

With resolution
Prerna


Kedves Mindenki

Remélem, jól vagytok és kellemesen telt a hét. Ezen a héten arra gondoltam, hogy mennyire hajlamosak vagyunk elakadni az utunkba kerülő kudarcok vagy kihívások miatt. Ez azért történik, mert azt várjuk, hogy minden az elvárásaink és kívánságaink szerint alakuljon. Úgy tűnik, hogy ez egy meglehetősen logikátlan cél, mivel az élet nehézségeket okozhat, bármennyire is megvetjük őket.

Az elmúlt héten azt vettem észre, hogy nyomasztanak az életutammal kapcsolatos feltételezéseim eltérései. Észrevettem, hogy tele vagyok lemondással az elfogadás maszkja alatt. Egy reggel, amikor jógagyakorlatot folytattam, úgy döntöttem, hogy egyszerűen elkezdem élvezni az utat, annak ellenére, hogy nehézséget és fáradtságot tapasztaltam. Ez az apró váltás a gondolkodásomban mindent megváltoztatott. Akikkel a héten találkoztam, mindenki látta a változást, és érdeklődtek a történtek iránt.

Rezonál ez veled? Az élet érzékelésének enyhe elmozdulása, és hitünk megkérdőjelezése új lehetőségek világát nyithatja meg. Lépjetek velem együtt ebbe a világba, és tegyük ezt a bolygót egy jobb hellyé.

Namaste,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space