APPRECIATE MORE

I’d like to bring out a subtle distinction between entitlement and appreciation. I consider myself a highly appreciative being for every small phenomenon that happens in my life. I recently slipped away from this space into one of entitlement. I was pulled up by my little one with a gentle and kind reminder to stay consciously appreciative. When we act out of appreciation, we take nothing and nobody for granted. We are grateful and we let go of our self righteousness.

What will help you recognize this distinction? What shall change when you appreciate more?

Stay safe, well and healthy
Prerna


Szeretnék finom különbséget tenni a jogosultság és a megbecsülés között. Úgy gondolom, minden apró jelenséget értekelek és nagyra becsülök az életemben. Nemrég kicsúsztam ebből az állapotból és a jogosultság felé mozdultam. A kicsikém szelíd és kedves emlékeztetővel figyelmeztetett a tudatos megbecsülésre.
Amikor megbecsülésből cselekszünk, semmit és senkit sem veszünk természetesnek. Hálásak vagyunk, és elengedjük a saját gazságunkat.

Mi segít felismerni ezt a különbséget? Mi változik, ha jobban megbecsülöd amid van?

Maradj biztonságban, jól és egészségesen
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

FILL YOUR LIVES WITH STREAKS OF GOLD

This week’s conversations have revolved around suffering and its impact on us. I completely understand, emphasize and would never underestimate one’s suffering. I personally always ask myself the learnings that I can take away from the challenges faced. I believe that each experience helps us become the person that we are meant to become during this lifetime. The image about filling our lives with gold seems like a good analogy.

Let us learn to derive strength and focus on growth rather than scarcity.

In the spirit of service
Prerna


Ezen a héten a beszélgetések a szenvedés és annak ránk gyakorolt ​​hatása körül forogtak. Teljesen megértem, fontosnak tartom, és soha nem becsülöm le az ember szenvedését. Én személy szerint mindig felteszem magamnak a kérdést, hogy mit tanultam a kihívásból. Hiszem, hogy minden tapasztalat segít abban, hogy olyan emberré váljunk, akivé az életünk során válnunk kell. Jó hasonlatnak tűnik az a kép arról, hogy az életünket kitölthetjük arannyal.

Tanuljunk meg erőt meríteni, és inkább a növekedésre összpontosítsunk, mintsem a hiányra.

A szolgálat szellemébeb
Prerna

WISE AND RESPONSIBLE WORLD CITIZEN

As we celebrated Earth Day this week, let us start and continue to lead a conscious, responsible way of being. Each one knows where they can do better. Are we truly following this voice that is nudging us to become a wise and responsible world citizen? What would change if each one makes a small shift?

In the spirit of service
Prerna


Mivel ezen a héten ünnepeltük a Föld napját, kezdjünk el és folytassunk tudatos, felelősségteljes életmódot. Mindenki tudja, hol és hogyan tud többet tenni. Valóban követjük ezt a hangot, amely arra bíztat minket, hogy bölcs és felelősségteljes világpolgárok legyünk? Mi változna, ha mindenki egy kicsit változtatna?

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

STAY SANE

“Endless repetitions threatens sanity”

– Saul Bellow


Thank you dearest Prabhjot for introducing me to the works of Saul Bellow. This quote has pervaded my way of being all week. It seems relevant to the work that I do with clients.

Why are we constantly entertaining and indulging in practices that do not serve us well? Repeating these unwholesome thoughts that give rise to emotions seems to be an endless battle for many. The intelligence given to us must be used with discernment, conscious awareness and rigorous and intentional attention.

I urge you to start practicing to be a strict gatekeeper over your thoughts. No power can overpower you once you decide to indulge in wholesome, robust and healthy thoughts. I promise that this will shall change the quality of your lives.

Want to give it a go this week? Let me know what you manifest as a result!!

With care
Prerna


„A végtelen ismétlés fenyegeti a józan észt.”

– Saul Bellow

Köszönöm, kedves Prabhjot, hogy megismertettél Saul Bellow műveivel. Ez az idézet egész héten átjárta a létezésem, és relevánsnak tűnik az ügyfelekkel végzett munkám szempontjából.

Miért szórakoztatjuk magunkat folyamatosan olyan gyakorlatokkal, amelyek nem szolgálnak jól bennünket? Ezeknek az érzelmeket kiváltó egészségtelen gondolatoknak az ismételgetése sokak számára végtelen csatának tűnik. A rendelkezésünkre álló intelligenciát észleléssel, tudatossággal, szigorú és szándékos figyelemmel kell felhasználni.

Arra kérlek, kezdj el gyakorolni, hogy szigorú kapuőr legyeél a gondolataid felett. Semmiféle erő nem győzhet le, ha úgy döntesz, hogy egészséges, robusztus gondolatokkal kezdesz élni. Ígérem, hogy ez megváltoztathatja az életed minőségét.

Adsz neki egy esélyt ezen a héten? Meséld el, hogy mi nyilvánul meg ennek eredményeként !!

Törődéssel
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

REFRAME, REALIGN AND REBOOT

This week, having received the much awaited vaccination, the immune system went into overtime to generate antibodies. I lost my sense of taste and smell and experienced other expected COVID-like symptoms for a couple of days. I compared it to the stress that we face on a daily basis. Are we unpacking that stress appropriately at the end of the day? Or do we pile on more and more until one day our bodies react adversely? I’d urge you to closely examine your lives and assess where you are at this moment.

My practice is to stay aware at all times. The moment my emotions, body and mind go into overdrive, I take a pause, reflect, reframe, realign and reboot. Hence my love for meditation and centering. I humbly request each of you to connect with your inner wisdom, breath and the Life Force within on a daily basis. The benefits that you shall reap cannot be put into words. Dive into the experience and please reach out if you’d like me to help.

In the spirit of service
Prerna


Ezen a héten, miután megkaptam a várva várt oltást, az immunrendszer működésbe lépett, hogy antitesteket termeljen. Elvesztettem az íz- és illatérzetemet, és néhány napig más COVID-szerű tüneteket is tapasztaltam. Összehasonlítottam azzal a stresszel, amellyel napi szinten szembesülünk. Kibontjuk-e ezt a stresszt a nap végén? Vagy egyre többet halmozunk, amíg egy nap a testünk negatívan reagál?
Arra kérlek benneteket, hogy alaposan vizsgáljátok meg az életeteket, és értékeljétek, hol vagytok ebben a pillanatban.

Az a gyakorlatom, hogy mindig tudatos legyek. Abban a pillanatban, hogy az érzelmeim, a testem és az elmém túlhajtanak, szünetet tartok, reflektálok, átformázom, átirányítom és újraindítom. Ezért szeretem a meditációt és az egyensúly létrehozását. Alázatosan kérem mindannyiótokat, hogy napi rendszerességgel kapcsolódjatok belső bölcsességetekhez, lélegzetetekhez és a benne lévő Életerőhöz. Azokat az előnyöket, amelyeket megtapasztalhattok, nem lehet szavakba foglalni. Merülj el az élményben, és kérlek, fordulj hozzám, ha szeretnéd, hogy segítsek.

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

LOVE GRACE AND GRATITUDE

Those of you who know me are aware about my heart’s desire is to live a life full of unconditional care and love towards all living beings, be it a human, insect or animal. I have yearned to live from this space for decades right from when I was a little mischievous girl. I can be so grateful to the COVID crisis for helping me experience a strong sense of freedom, stability and healing. I still give from a place of unconditional kindness, however my subconscious expectation to receive unconditional acceptance or approval has been significantly diminished. This has given rise to a tremendous amount of peace, joy and bliss. The self isolation, coupled with the tremendous spiritual work that I undertook this past year facilitated this shift.

What practice might serve you to free yourselves from the web of expectations and the never ending desire to constantly look for approval in order to experience the magic of these blissful moments?

In the spirit of service
Prerna


Akik ismernek, tisztában vannak azzal a szívből jövő vágyammal, hogy feltétlen gondoskodással és szeretettel teli életet éljek minden élőlénnyel szemben, legyen az ember, rovar vagy állat. Évtizedek óta arra vágyom, hogy ebből az állapotból éljek, egészen kicsi huncut lány korom óta. Nagyon hálás lehetek a COVID válságnak, amiért segített átélni a szabadság, a stabilitás és a gyógyulás erős érzését. Még mindig a feltétel nélküli kedvesség állapotából adok, azonban a tudatalatti elvárásom a feltétel nélküli elfogadás vagy jóváhagyás iránt jelentősen csökkent. Ez óriási békét, örömet és boldogságot eredményezett. Az elszigeteltség párosulva azzal a hatalmas szellemi munkával, amelyet az elmúlt évben vállaltam, megkönnyítette ezt a változást.

Milyen gyakorlat segíthet abban, hogy megszabadulj az elvárásoktól és a soha véget nem érő vágytól, hogy állandóan megerősítést kapj, hogy átélhesd ezen boldog pillanatok varázsát?

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

RESPOND-STOP REACTING NOW

This week has flown by very swiftly. One common theme this week that I worked with several clients on:

We are reacting to life rather than responding. Once we learn to respond, we are filled with learnings, intuitive wisdom, and the sword of discernment.

The logical question is how might we stop reacting? A simple technique that I share with my clients is to utilize the muscle of awareness. Any trigger that deviates us from our blissful state must be examined carefully. When we take a few minutes to introspect, we break our age-old default patterns and start creating new patterns, thus becoming conscious creators of our destiny.

I hope you feel inspired, empowered and ready to apply this capsule of wisdom in your lives.

In the spirit of service,
Prerna


Ez a hét nagyon gyorsan elrepült. A hét egyik témája, amelyen több ügyféllel dolgoztam:

Inkább hirtrelen reagálunk az életre, mint válaszolunk. Ha megtanulunk válaszolni, tanulságokkal, intuitív bölcsességgel és a megkülönböztetés erejével töltekezünk fel.

A logikus kérdés az, hogy hogyan hagyhatnánk fel azzal, hogy hirtelen reagáljunk? Egy egyszerű technika, amelyet megosztok az ügyfeleimmel, a tudat izomzatának erősítése. Minden olyan kiváltó okot alaposan meg kell vizsgálni, amely eltér a boldog állapotunktól. Amikor néhány percet rászánunk az önvizsgálatra, megtörjük ősrégi alapértelmezett mintáinkat, és új mintákat kezdünk létrehozni, ezáltal sorsunk tudatos alkotói leszünk.

Remélem, hogy inspiráltnak, felhatalmazottnak és késznek érzed magad alkalmazni ezt a bölcsességkapszulát az életedben.

A szolgálat szellemében,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

LOVE, GRACE, AND GRATITUDE

During these uncertain times, let us live every moment wholeheartedly. The quote below by Denis Waitley , one of my all time favorites resonates for me today:

“Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude.”

Namaste
Prerna


Ezekben a bizonytalan időkben éljünk minden pillanatot teljes szívvel. Denis Waitley, egyik mindenkori kedvencem alábbi idézete jut eszembe:

“A boldogságot nem kereshetjük, nem birtokolhatjuk és nem is viselhetjük. A boldogság egy spirituális élmény, ha életünk minden percét szeretettel, kegyelemmel és hálával éljük.”

Namaste
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

MAKE EVERYDAY SPECIAL

Honoring, celebrating and appreciating women everyday. Have a wonderful weekend
Namaste
Prerna


“Olyan nőkre van szükségünk, akik annyira erősek, hogy képesek gyengének lenni,
annyira műveltek, hogy képesek alázatosak lenni,
annyira bátrak, hogy képesek együttérzőek lenni,
annyira szenvedélyesek, hogy képesek racionálisak lenni,
és annyira fegyelmezettek, hogy képesek szabadok lenni.”

Kavita N. Ramdas

Megbecsülni, ünnepelni és értékelni a nőket mindennap.
Jó hétvégét
Namaste
Prerna

PATTERNS AND NARRATIVES

What patterns and narratives are we projecting onto others’ in our conversations? Several times, innocent questions from a place of kindness, love, care and empathy might trigger a loved one. At times like this, we generally go into defensive mode, apologize profusely but rarely investigate what belief is being thrown into the field of conversations.

I had a big aha transformative moment this week where I stayed completely neutral, unaffected and recognized the past narrative that I was carrying in my present relationships. These may be traumas from several lifetimes ago that we bring forth into this lifetime. A high sense of awareness, staying present and being totally honest with oneself are some of the crucial ingredients in the transformative journey.


Hope this helps some of you on this path.

Namaste,
Prerna


Milyen mintákat és gondolatokat vetítünk másokra beszélgetéseink során? Előfordul, hogy az ártatlan kérdések a kedvesség, a szeretet, a gondoskodás és az empátia állapotából váltanak ki valami fájdalmasat a szeretett emberből. Ilyenkor általában védekező módba lépünk, bocsánatot kérünk bőségesen, de ritkán vizsgáljuk meg, milyen hit húzódik a beszélgetések mögött.

A héten volt egy nagyszerű pillanatom, amikor teljesen semleges maradtam, érintetlen voltam, és felismertem a múltbeli mintát/gondolatot, amelyet a jelenlegi kapcsolataimban hordoztam. Lehet, hogy ezek több élettel ezelőtti traumák, amelyek ebben az életben előjönnek. A magas szintű tudatosság, a jelenlét és a teljes őszinteség önmagukkal együtt az változás és fejlődés kulcsfontosságú alkotóelemei.

Remélem, ez segít nektek ezen az úton.

Namaste,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space