YOU ARE THE SKY

IMG_0825

This quote has been at the center of many conversations this week.

We often doubt ourselves, punish and beat ourselves when things don’t go as planned. Let us remind ourselves of this simple quote by Eckhart Tolle when clouds are lurking above us.

I send each one of you my very best wishes for a happy and healthy holiday season. Let us tap into Consciousness and Presence that we all are.

Namaste,
Prerna


Ez az idézet a hét számos beszélgetésének középpontjában állt.

,,Te vagy az égbolt. A felhők a történések, amelyek jönnek és mennek.” – Eckhart Tolle

Gyakran kételkedünk önmagunkban, megbüntetjük és megverjük magunkat, amikor a dolgok nem mennek a tervek szerint. Emlékeztessük magunkat erre az egyszerű idézetre Eckhart Tolletól, amikor felhők összegyűlnek felettünk.

Mindenkinek a legjobbakat, boldogságot és egészséget kívánok az ünnepekre. Fedezzük fel a tudatosságot és a jelenlétet, amelyek mindannyian vagyunk.

Namaste,
Prerna

Feeling powerless and out of control

IMG-20191207-WA0001

My client is a professional who is used to control over all aspects of her life. All of a sudden Life has sent her a physical condition where she feels powerless and out of control. She requested for us to do a centering practice which she can practice regularly to keep herself calm and collected when she is overcome with overwhelm.

The following words came to me as I led her into a centering practice.

I bow down in awe and reverence to the workings of the Universe
I offer heartfelt gratitude to the gifts that Life has bestowed upon me and my family
I surrender to whatever Life is sending my way
I live a life of ease and Grace
I am a beneficiary of Grace, I choose to live each moment observing Grace coming my way

How does this resonate with you who is used to Life unfolding in a way that you expect? We take so much for granted, don’t we?

What will your practice and mantra be for this week? I am consciously practicing awe and wonder with rigor.

Namaste,
Prerna


Ügyfelem egy profi, aki kontrollt gyakorolt az élete minden területe felett. Az élet hirtelen egy olyan fizikai állapotot adott neki, ahol tehetetlennek érzi magát és nem tud kontrollt gyakorolni. Azt kérte tőlem, hogy végezzünk egy olyan gyakorlatot, amely segít visszatalálni a központjához, és rendszeresen gyakorolhat, hogy nyugodt maradjon és összeszedje magát, amikor túlterheltséggel küzd.

A következő szavak jöttek hozzám a kérése után, ahogy bevezettem a gyakorlatba:

Ámulattal és tisztelettel meghajlok az univerzum működése előtt
Szeretettel köszönöm az ajándékokat, amelyeket az élet adományozott nekem és a családomnak
Bízom mindenben, és átadom magam annak, amit az élet küld
Könnyedséggel, bájjal élem az életem
A kegyelem, áldás kedvezményezettje vagyok, minden egyes pillanatot úgy élek, hogy megfigyelem, ahogy az utamba jön

Hogyan hangzik ez neked, aki hozzászokott, hogy az élet úgy alakul, ahogy elvárod? Annyira magától értetődőnek tekintjük, nem igaz?

Milyen gyakorlatod és mantrád lesz ezen a héten? Tudatosan, szorgalommal gyakorlom az ámulatot és a kíváncsiságot.

Namaste,
Prerna

 

Buddha in Hyderabad

image1I am wrapping up another week of joy in my home country of India. I paid a short visit to Hyderabad to visit my cousins, who I hadn’t seen in 14+ years. They welcomed me with hospitality and kindness.

As we were driving around the city, I spotted this beautifully lit Buddha statue in the middle of Tank Bund’s lake. I started pondering the main message and teachings of the Buddha.

He talked about right thought, right action and right deeds in order to live an enriched, enlightened life. His teachings weave in beautifully with the concept of ontological coaching, which aims to increase awareness within Beings to help them to bring harmony among the domains of body, mind and emotions. As a result of enhanced self awareness, we can work towards self mastery and live our lives by the Buddha’s teachings.

What will your practice be to master your thoughts, emotions and actions for this week? Promise yourselves one or two goals to work towards with conscious intention and attention. The results will transport you to a magical space.

Namaste,
Prerna


 

Újabb boldog hetet töltöttem hazámban, Indiában. Rövid utazást tettem Hyderabadba, hogy meglátogassam az unokatestvéreimet, akiket nem láttam 14+ éve. A vendégszeretettel és kedvességgel üdvözöltek.

Ahogy végig autóztunk a városon, észrevettem ezt a gyönyörűen megvilágított Buddha-szobrot a Tank Bund tó közepén. Elkezdtem gondolkodni Buddha fő üzenetein és tanításain.

Jó gondolatokról, helyes cselekedetekről beszélt annak érdekében, hogy megvilágosodott életet éljen. Tanításai szépen összefonódnak az ontológiai coaching koncepciójával, amelynek célja az emberek tudatosságának növelése, és hogy segítsen nekik harmóniát teremteni a test, az elme és az érzelmek tartományaiban. A fokozott tudatosság eredményeként az önuralom felé haladhatunk, és Buddha tanításai szerint élhetjük életünket.

Milyen gyakorlatod lesz a gondolatok, érzelmek és cselekedetek mesteri szinte emeléséhez erre a hétre? Írj magadnak egy vagy két célt, amelyen tudatos szándékkal és figyelemmel dolgozol. Az eredmények varázslatos helyre fognak szállítani Téged.

Namaste,
Prerna

Wholehearted Gratitude

unnamedI am filled with a powerful sense of gratitude as I am wholeheartedly enjoying a trip to India after 7 long difficult years. I lost my mother in the meantime and am finally having closure.

Thank you to my clients for whom I have conducted trainings and workshops in Delhi. A whole hearted thank you to my college friends who have made this reunion possible. I am now enjoying my college friend’s daughter’s wedding at a beautiful destination. A big Indian wedding!

I feel tremendously blessed.

What will your conscious practice of gratitude be for this week? The effects are therapeutic, I can assure you.

Namaste,
Prerna


Hála teljes szívből

A hála érzésenek erőteljes jelenlétét élem át, ahogy élvezem a 7 hosszú és nehéz év után Indiába tett utazásomat. Időközben elvesztettem édesnyámat, és most, végre a lezárás fázisában vagyok.

Köszönöm ügyfeleimnek, akiknek tréningeket és workshopokat tartottam Delhiben. Szívből köszönöm a főiskolai barátaimnak, akik lehetővé tették ezt a találkozást. Most élvezem a főiskolai barátom lányának az esküvőjét egy gyönyörű helyen. Nagy indiai esküvő!

Rendkívül áldottnak érzem magam.

Mi lesz a tudatos hálaadási gyakorlatod erre a hétre? Terápiás hatása van, biztosíthatlak Titeket.

Namaste,
Prerna

ANGER

IMG_20190224_141647

My conversations this week have been revolving around anger. How might we manage when anger hits us and sends us flying to the ceiling.

Let us understand that anger is an important emotion. It tells us what truly matters to us. What are the values that matter to us. The problem occurs when we allow anger to control us and overpower our well being.

I have a simple mantra

Righteousness or well being? What is more important for me?

Well being is the winner most times. What will your question be to overcome anger?

Namaste,
Prerna

 


 

Düh

Ezen a héten a beszélgetéseim a düh, harag érzése körül forogtak. Hogyan lehet megbirkózni a dühvel, amikor az elönt minket és felküld a plafonra?

Fontos, hogy megértsük, hogy a düh fontos érzelem. Megmondja mi az, ami igazán számít nekünk, mely értékek fontosak számunkra. A probléma akkor jelentkezik, amikor hagyjuk, hogy átvegye az irányítást és felülkerekedjen a jóllétünkön.

Van egy egyszerű mantrám

Igazság vagy jóllét? Mi fontosabb számomra?

A jóllét győz a legtöbb alkalommal. Mi lesz a Te kérdésed a düh leküzdéséhez?

Namaste,
Prerna

 

APPRECIATION

image1

This week I’d like to appreciate the persons who are working behind the scenes to bring forth my thoughts and reflections to each one of you in a timely and professional manner.

My lovely daughters Juhi and Vriddhi who edit the posts diligently every week, lovely Raul and Juhi who send me relevant pictures that they have taken over the years.

I’d also like to say a big thank you to dearest Anita and Ozan. Anita translates the posts to Hungarian as regularly as she can manage. Ozan my trooper bears with me patiently. He’s prompt, reliable and extremely kind. He is the one who manages the social media page for me. As many of you who know me know how limited my technical skills are. I would not be able to bring my thoughts to you if it were not to my dedicated team of beautiful Beings.

I bow down in love and reverence to each one of you.

Who will you appreciate this week? What feelings does this evoke within you? Curious to hear your thoughts.

With tremendous appreciation and gratitude

Namaste
Prerna

——————-

Ezen a héten szeretnék figyelmet adni, és köszönetet mondani azoknak személyeknek, akik a színfalak mögött dolgoznak, hogy időben és professzionálisan közzétegyék gondolataimat.

Kedves lányaim, Juhi és Vriddhi, akik minden héten szorgalmasan szerkesztik a posztokat, kedves Raul és Juhi, akik releváns képeket küldenek nekem az évek során készített gyűjteményükből.

Nagyon köszönöm a legkedvesebb Anitának és Ozannak is. Anita fordítja a posztokat magyarra olyan rendszeresen, ahogy csak tudja. Ozan, a katonám türelmesen kezel engem. Gyors, megbízható és rendkívül kedves. Ő kezeli nekem a közösségi média oldalakat. Sokan, akik ismernek, tudják, mennyire korlátozottak a műszaki ismereteim. Nem tudnám elhozni a gondolataimat, ha nem gyönyörű lelkek elkötelezett csapata állna mögöttem.

Szeretettel és tisztelettel meghajlok mindenki előtt.

Kit fogsz értékelni ezen a héten? Milyen érzéseket vált ki ez benned? Kíváncsian várom a gondolatokat.

Óriási elismeréssel és hálával

Namaste
Prerna

Diwali Greetings

f8745365-6bdb-4d90-9bf3-419262cf55fb

Once again we are in the festive season. Gratitude!

As I was reflecting on my message to you today, this one thought appears fiercely in my way of Being.

The intelligence is a magnificent tool that we humans possess. Are we using this intelligence like we are meant to? Many of us allow this tool to control us. It must be the other way round.

I aspire that each one of us lights this ability of discernment with sharpness within ourselves as we enter the festive season.

May we light the lamp of self awareness with rigor. This is my invitation to all of you.

Namaste,
Prerna


Újra az ünneplés időszakában vagyunk. Hála!

Amikor a nektek szóló üzenten gondolkodtam, akkor ez az egy gondolat jelent meg nagyon erősen a létezésemben.

Az intelligencia egy csodálatos eszköz, ami felett mi, emberek rendelkezünk. Úgy és arra használjuk az intelligenciát, amire hivatott? Sokan engedjü, hogy irányítson bennünket, pedig pont fordítva kellene lennie.

Arra vágyom, hogy mindenkiben élesen tisztuljon le a megkülönböztetés képessége ahogy belépünk az ünnepi időszakba.

Kapcsoljuk fel a tudatosság lámpáját szorgalmasan. Ez az én meghívásom, ami mindenkinek szól.

Namaste,
Prerna

 

Sunday afternoon musings

image1

The body feels tired and weak after a nasty virus. The mind is dull, working very hard to take me away from center. My work is to simply observe with a quality of detachment and non participation. This is freedom.

What will your practice be this week?

Namaste,
Prerna
🙏


Vasárnap délutáni merengés

A test fáradtnak és gyengének érzi magát egy csúnya vírus után. Az elme unalmas játékot játszik, nagyon keményen dolgozik annak érdekében, hogy eltérítsen az egyensúlyomból. Az én munkám az, hogy egyszerűen megfigyelek,érzelmi bevonódás és részvétel nélkül. Ez a szabadság.

Mi lesz a gyakorlatod ezen a héten?

Namaste,
Prerna

Kindness to Self Weekend

Many of my conversations this week revolved around how we as a human race are incapable of being kind to ourselves. We are constantly in service towards our loved ones without even exploring the capacity to show a small amount of kindness to self.

The reason this happens is that we do not value ourselves enough. This also happens when we subconsciously sabotage ourselves under the mask of modesty, humility, service, compliance etc.

My invitation to each one of you is to start doing something small that demonstrates kindness towards YOU. Notice how this small shift affects your entire Being. Value yourself, love yourself no matter how hard it may be in the beginning. The rewards will be enormous.

Have a happy kind weekend towards Self

Prerna 🙏


Kedvesség magam felé hétvége

Ezen a héten sok beszélgetésem akörül forgott, hogy mi, emberi lényként nem vagyunk képesek kedvesnek lenni magunkkal. Folyamatosan szolgálatot teszünk szeretteinknek, anélkül, hogy feltárnánk a képességünket arra, hogy mutassunk egy kis kedvességet magunk felé.

Ennek oka az, hogy nem értékeljük eléggé magunkat. Ez akkor is történik, amikor tudatalattanul szabotáljuk magunkat a szerénység, alázat, szolgálat, megfelelés maszkja alatt.

Mindenkit meghívok, hogy tegyen valami apróságot, amiben a saját maga felé érzett kedvességet demonstrálja.. Figyeld meg, hogy ez a kis elmozdulás hogyan érinti az egész létezésed. Értékeld magad, szeresd magad, bármennyire is nehéz az elején.. A haszon óriási lesz.

Legyen boldog, kedvességgel teli hétvégéd

Prerna