WIN-WIN SITUATION

Thank you for the personal messages from several of you this past weekend. I understand that for many, kindness is masked by a fear of becoming too vulnerable. Many believe that kindness is a sign of weakness and some have even experienced abuse due to their kind nature. The Universe serves as a perfect mirror to our needs. The persons that come into our lives are meant to be here for a reason. They teach us lessons, help us grow and develop, and exit when it’s time. Personally, I do not allow my kindness to get influenced by the behavior of others. Rather, I let them serve as a good reminder that these interactions help me become the person that I’m meant to be. A win-win situation from start to finish. 

In service with tremendous humility 
Prerna 


Köszönöm a sok múlt hétvégi személyes üzenetet. Megértem, hogy sokak számára a kedvességet a túl sebezhetővé válástól való félelem eltakarja. Sokan úgy gondolják, hogy a kedvesség a gyengeség jele, és vannak, akik kedves természetüknél fogva még visszaéléseket is tapasztaltak.  Az Univerzum tökéletes tükörként szolgál az igényeinkhez.  Az életünkbe kerülő személyek valamilyen okból itt vannak.  Tanítanak minket, segítenek növekedni és fejlődni, és kilépnek, amikor itt az ideje.  Személy szerint én nem engedem, hogy kedvességemet mások viselkedése befolyásolja.  Inkább meghagyom őket jó emlékeztetőnek, amelyek rámutatnak, hogy ezek az interakciók segítenek abban, hogy azzá váljak, akivé válnom kell. Nyereséges helyzet az elejétől a végéig.

Óriási alázattal szolgálatban
Prerna


Gratitude to 
Ozan Kulcu for technical support 
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian 
Juhi and Raul for appropriate and apt  photographs for my post 
Vriddhi Sujan for editing the posts 
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

RESPOND-STOP REACTING NOW

This week has flown by very swiftly. One common theme this week that I worked with several clients on:

We are reacting to life rather than responding. Once we learn to respond, we are filled with learnings, intuitive wisdom, and the sword of discernment.

The logical question is how might we stop reacting? A simple technique that I share with my clients is to utilize the muscle of awareness. Any trigger that deviates us from our blissful state must be examined carefully. When we take a few minutes to introspect, we break our age-old default patterns and start creating new patterns, thus becoming conscious creators of our destiny.

I hope you feel inspired, empowered and ready to apply this capsule of wisdom in your lives.

In the spirit of service,
Prerna


Ez a hét nagyon gyorsan elrepült. A hét egyik témája, amelyen több ügyféllel dolgoztam:

Inkább hirtrelen reagálunk az életre, mint válaszolunk. Ha megtanulunk válaszolni, tanulságokkal, intuitív bölcsességgel és a megkülönböztetés erejével töltekezünk fel.

A logikus kérdés az, hogy hogyan hagyhatnánk fel azzal, hogy hirtelen reagáljunk? Egy egyszerű technika, amelyet megosztok az ügyfeleimmel, a tudat izomzatának erősítése. Minden olyan kiváltó okot alaposan meg kell vizsgálni, amely eltér a boldog állapotunktól. Amikor néhány percet rászánunk az önvizsgálatra, megtörjük ősrégi alapértelmezett mintáinkat, és új mintákat kezdünk létrehozni, ezáltal sorsunk tudatos alkotói leszünk.

Remélem, hogy inspiráltnak, felhatalmazottnak és késznek érzed magad alkalmazni ezt a bölcsességkapszulát az életedben.

A szolgálat szellemében,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

ALCATRAZ

I feel so so immensely blessed and humbled with the transformation that many of my clients go through as a result of my coaching. This is the best reward that I could ask for.

Several conversations this week have triggered within me the image of Alcatraz, the prison and lighthouse in San Francisco. Many of us are imprisoned within our minds and are suffering immensely as a result. Could we identify what is holding us back this week? Once we know the areas that we’d like to liberate ourselves from, we can plunge into action mode. Just imagine being free from the shackles of the prison of the mind? Curious to hear your thoughts.

Namaste
Prerna


Olyan rendkívül áldottnak és alázatosnak érzem magam az átalakulás miatt, amelyet sok ügyfelem él át a coachingom eredményeként. Ez a legjobb jutalom, amit kérhettem.

A héten számos beszélgetés miatt az Alcatraz, a San Francisco-i börtön és világítótorony képe jelent meg előttem. Sokan a saját elménk rabjai vagyunk, és emiatt rendkívüli a szenvedés. Be tudjuk azonosítani, hogy mi hátráltat minket ezen a héten? Miután megismerjük azokat a területeket, amelyekből szeretnénk felszabadulni, cselekvési módba léphetünk. Képzeld csak el, hogy megszabadulsz az elmebörtön bilincsétől. Kíváncsian hallgatom a gondolataidat.

Namaste,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

YOU ARE CREATIVE, RESOURCEFUL AND WHOLE!!

My work helps people to tap into the creative, resourceful, and whole version of themselves which is present in each one of us. I simply facilitate my clients to get in touch with these parts within them in order to experience well-being in every aspect of their lives.

When I start looking at each person knowing that each one is creative, resourceful, and whole, it is very difficult to get upset at anybody.

When a fellow human being does not behave as per my expectations, I gently remind myself of this fact, and this helps me experience well-being right away.

How committed are you to being well? What aspect of this very simple yet transformational practice are you willing to invite within yourself to experience well-being? Curious!

In the spirit of service
Prerna


A munkám abban segít az embereknek, hogy kiaknázzák önmaguk kreatív, találékony és teljes változatát, amely mindegyikünkben jelen van. Egyszerűen facilitálom az ügyfeleimet, hogy kapcsolatba lépjenek a bennük élő elemekkel és életük minden területén megtapasztalják a jóllétet.

Amikor úgy nézek az emberekre, hogy tudom, mindenki kreatív, találékony és teljes, nagyon nehéz engem felidegesíteni.

Amikor egy embertársam nem az elvárásaimnak megfelelően viselkedik, finoman emlékeztetem magam erre a tényre, és ez segít abban, hogy azonnal megtapasztaljam a jóllétet.

Mennyire vagy elkötelezett a jóllét mellett? Ennek a nagyon egyszerű, mégis sok minndent megváltoztató gyakorlatnak milyen aspektusát hívod magadhoz, hogy megtapasztald a jóllétet? Kíváncsi vagyok!

A szolgálat szellemében
Prerna


MID-WEEK MESSAGE

I felt compelled to send a message mid week due to several conversations that have taken place so far. We are experiencing grey, rainy weather all week in Budapest this week. People’s moods are not the best and spirits seem to be low. The weather has a direct impact on our ways of being.

I was grateful to the insight that I received this morning during meditation. I noticed the brightness that I was experiencing in the grey weather. I was grateful to be able to light up the apartment with candles during my yoga and meditation practice. I was truly grateful for the fabulous weather that we experienced during September. I declared with rigor that I’m going to spread the light of joy during all my conversations. I have been practicing this and feel extremely blessed to positively impact the lives of many.

Let us accept the ‘not so pleasant‘ to be able to appreciate the pleasant when it manifests. And it surely will and must!

With care
Prerna


Azt éreztem, hogy muszáj üzenetet küldenem a hét közepén a számos, eddig lezajlott beszélgetés miatt. Ezen a héten szürke, esős időjárást tapasztalunk Budapesten. Az emberek hangulata nem a legjobb, és úgy tűnik, hogy a lélek is alacsony rezgésen van. Az időjárás közvetlen hatással van a létezésünkre.

Hálás voltam a felismerésért, amelyet ma reggel kaptam a meditáció során. Észrevettem azt a fényerőt, amelyet a szürke időben tapasztaltam. Hálás voltam, hogy jóga és meditációs gyakorlataim során gyertyákat gyújthattam a lakásban. Igazán hálás voltam a mesés időjárásért, amelyet szeptemberben tapasztaltunk. Szigorúan kijelentettem, hogy minden beszélgetésem során elterjesztem az öröm fényét. Ezt gyakoroltam, és rendkívül áldottnak érzem magam, hogy pozitívan befolyásolom sokak életét.

Fogadjuk el a „nem túl kellemeset”, hogy értékelni tudjuk a kellemeset, amikor megnyilvánul. És biztosan lesz és kell is!

Törődéssel
Prerna

KEY TO SUCCESS

Many conversations this week have been about the challenges that life throws in our paths. Upon evaluating and assessing the lessons learnt from these challenges, many of us understand the importance of these curve balls in order to improve ourselves, progress closer toward our goals, and slowly eliminate the age-old patterns that we get accustomed to. As a result, we work together to recreate new patterns and habits which make my clients get a taste of freedom, joy and bliss.

We are all meant to experience this joy at all times despite outside triggers and lemons that we receive. Life seems like a maze, our difficulties are in fact the keys that help us open the doorways to success. Have you thought about it from this perspective?

Let me help you find a new perspective if you’re feeling stuck right now.

In the spirit of service
Prerna


A héten számos beszélgetés szólt azokról a kihívásokról, amelyeket az élet dob elénk. Az e kihívásokból levont tanulságok értékelése és feldolgozása során sokan megértjük, hogy mennyire fontosak annak érdekében, hogy javítsuk önmagunkat, közelebb lépjünk a céljaink felé, és lassan átlépjük az ősrégi szokásokat, amelyekhez hozzászoktunk. Ennek eredményeként együtt dolgozunk új minták és szokások megteremtésén, amelyek segítségével ügyfeleim belekóstolnak a szabadság, az öröm és a boldogság ízébe.

Mindannyian hivatottak vagyunk ennek az örömnek a megtapasztalására a külső kiváltó okok, és a citrom ellenére, amit kapunk. Az élet labirintusnak tűnik, valójában a nehézségeink jelentik a kulcsokat, amelyek segítenek megnyitni a siker kapuit. Gondoltál már rá ebből a szempontból?

Hadd segítsek az új perspektívák megtalálásában, ha éppen most akadtál el.

A szolgálat szellemében
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

ENJOYING THE JOURNEY

Dear All

Hope you’re doing well and have had a good week. This week I’ve been thinking about how we tend to get bogged down by setbacks or small challenges that come our way. This happens because we expect everything to turn out as per our expectations and wishes. This seems to be quite an illogical goal to achieve given that life can pose difficulties no matter how much we despise them.

This past week, I noticed that I was getting weighed down by a few deviations from my assumptions about my life journey. I noticed going into a mood of resignation under the mask of acceptance. One morning as I was doing my yoga practice, I decided to simply start enjoying the journey even though there was a heaviness combined with fatigue looming over. This one small mindset change was a game changer. People who saw me this week saw a spring in my step and inquired about what had happened.

Does this resonate with you? Making a slight shift in the way we perceive life and challenging our beliefs can open up a new world of possibilities. Step into that world together with me and let us make this planet a happier place “to be”.

With resolution
Prerna


Kedves Mindenki

Remélem, jól vagytok és kellemesen telt a hét. Ezen a héten arra gondoltam, hogy mennyire hajlamosak vagyunk elakadni az utunkba kerülő kudarcok vagy kihívások miatt. Ez azért történik, mert azt várjuk, hogy minden az elvárásaink és kívánságaink szerint alakuljon. Úgy tűnik, hogy ez egy meglehetősen logikátlan cél, mivel az élet nehézségeket okozhat, bármennyire is megvetjük őket.

Az elmúlt héten azt vettem észre, hogy nyomasztanak az életutammal kapcsolatos feltételezéseim eltérései. Észrevettem, hogy tele vagyok lemondással az elfogadás maszkja alatt. Egy reggel, amikor jógagyakorlatot folytattam, úgy döntöttem, hogy egyszerűen elkezdem élvezni az utat, annak ellenére, hogy nehézséget és fáradtságot tapasztaltam. Ez az apró váltás a gondolkodásomban mindent megváltoztatott. Akikkel a héten találkoztam, mindenki látta a változást, és érdeklődtek a történtek iránt.

Rezonál ez veled? Az élet érzékelésének enyhe elmozdulása, és hitünk megkérdőjelezése új lehetőségek világát nyithatja meg. Lépjetek velem együtt ebbe a világba, és tegyük ezt a bolygót egy jobb hellyé.

Namaste,
Prerna


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

2020 Challenges

unnamedDear All

Many of my conversations this week have been around planning for the rest of the year. Unfortunately, we are not in a position to do so due to the uncertainty around COVID 19. What strikes me is how we are being pushed to focus on the present moment with full attention and gratitude. As a human race, we seem unable and are resisting to learn this skill.

Might we simply focus on mastering this skill during these uncertain times? I firmly believe that this situation is here to ensure a better quality of life for many of us. Could we stop resisting and go with the flow? We might actually start enjoying the journey rather than focusing on where we wish to be.

Does this resonate with some of us? I am doing my best to stay rooted in the present moment. Will you promise to do so as well?

Namaste,
Prerna


Kedves Mindenki

Ezen a héten sok beszélgetésem az év hátralévő részének a tervezéséről szólt. Sajnos a COVID 19 körüli bizonytalanság miatt nem áll módunkban ezt megtenni. Azt látom, hogy rákényszerülünk arra, hogy teljes figyelemmel és hálával koncentráljunk a jelen pillanatra. Úgy tűnik, hogy az emberi faj ezt nem kèpes megtanulni és ellenállunk ennek a leckének.

Összpontosíthatunk-e egyszerűen ezen készség elsajátítására ezekben a bizonytalan időkben? Meggyőződésem, hogy ez a helyzet sokunk számára jobb életminőséget biztosít. Megállítjuk az ellenállást, és együtt megyünk az áramlással? Lehet, hogy valóban elkezdenénk élvezni az utazást, nem pedig arra összpontosítanánk, hogy hol szeretnénk lenni.

Ez rezonál néhányótokkal? Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a jelen pillanatban legyek. Megígéred, hogy ezt te is meg fogod tenni?


Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space.

POWER COCKTAIL

DSCN4265

My thoughts this week: As we are mentally preparing for the second wave of the pandemic to potentially hit us once again, I have been consciously offering gratitude for all the small mercies that I have received as gifts during this rather unusual year. I am also sending out a message of strength and hope to all those reading this post. The power cocktail that steered me through this year so far has been to live from a place of trust, faith, and total surrender at the feet of the Universe.

During one of my walking coaching sessions this morning, I offered my client to listen to a surrender practice that I released earlier this week. The client was surrounded by a flock of birds after the centering. One bird was limping with one foot and a claw missing on the other foot. The bird looked directly into her eyes communicating quite clearly to stay away from worry and anxiety. Let us learn from every encounter on a daily basis. Enjoy your last week of the summer break in Europe and the US.

With kindness and care
Prerna


 

Gondolataim a héten: Ahogy fejben készülünk a világjárvány második hullámára, amely nagy eséllyel megint megüt minket, tudatosan hálát adok minden olyan kicsi irgalomért, amelyet ajándékba kaptam ebben a meglehetősen szokatlan évben. Emellett az erő és reménység üzenetét küldöm mindenkinek, aki ezt a posztot olvassa. Az erő koktél, amely átsegített engem ezen az éven az volt, hogy a bizalom, a hit és a teljes átadás állapotából élek az univerzum lábai előtt.

A ma reggeli sétáló coaching ülésem során felajánlottam ügyfelemnek, hogy hallgassa meg az átadási gyakorlatot, amelyet a hét elején készítettem el. A gyakorlat után az ügyfelemet körülvették a madarak. Egy madár az egyik lábával sántikált, a másik lábáról pedig hiányzott egy karom. A madár közvetlenül az ügyfelem szemébe nézett, és egyértelműen azt kommunikálta, hogy maradj távol az aggodalomtól és a szorongástól. Napi szinten tanuljunk minden találkozásból. Élvezd a nyári szünet utolsó hetét Európában és az Egyesült Államokban.

Kedvességgel és gondoskodással,
Prerna


 

Gratitude to
Ozan Kulcu for technical support
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts into Hungarian every week \
Juhi and Raul for appropriate and apt photographs for my post
Vriddhi Sujan for editing the posts
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space

FAULTY MASKS

MVIMG_20200809_155332

The post COVID world is changing rapidly and we must adapt and adjust to be able to thrive. Many of us have been wearing masks in order to comply with the latest WHO recommendations to help stop the spread of the virus. A thought that came up for me connecting masks to my work is that we may be hiding behind masks in everyday life and may not recognize this. For example, when life does not deliver what we expect from it, we are sad and ashamed of facing the world. In my humble opinion, we are building on the foundation of faulty systems that require serious re-examination, where we can learn and grow from our failures. I dream of a world where the threads of love, kindness, care, humility, vulnerability, non judgement, and safety are woven into the fabric of every Being’s life.

What do you think? Please feel free to share your thoughts in the comments below or message me privately to continue this discussion.

Namaste,
Prerna


A COVID utáni világ gyorsan változik, és muszáj alkalmazkodnunk, hogy boldoguljunk. Sokan maszkot viselnek annak érdekében, hogy megfeleljenek a WHO legújabb ajánlásainak, amelyek segítik a vírus terjedésének megakadályozását. Egy gondolat, ami felmerült számomra – hogy a maszkokat összekapcsoljam a munkámmal – az az, hogy a mindennapi életben maszkok mögé bújhatunk, és ezt nem ismerjük fel. Például, amikor az élet nem biztosítja azt, amit elvárunk tőle, szomorúak vagyunk és szégyenlünk szembenézni a világgal. Szerény véleményem szerint hibás rendszerekre építünk, amelyek komoly újraértékelést igényelnek, amiből megtanulhatjuk hogyan növekedhetünk kudarcunkból. Egy olyan világról álmodom, ahol a szeretet, a kedvesség, a gondoskodás, az alázatosság, a sebezhetőség, az ítéletmentesség és a biztonság szálai mindenki életébe beszövődik.

Mit gondolsz? Kérlek, bátran oszd meg gondolataid kommentben, vagy privát üzenetben, hogy folytassuk ezt a gondolatot.

Namaste,
Prerna


Gratitude to 
Ozan Kulcu for technical support 
Anita Kulcu Gusztafik for diligently translating posts every week into Hungarian for the benefit of those who don’t speak English as fluently 
Juhi and Raul for appropriate and apt  photographs for my post 
Vriddhi Sujan for editing the posts 
My posts would not reach you if it were not for my wonderful team. Much much gratitude from my heart space