Weekend Musings

The mind and intelligence are necessary tools to conduct our lives. The error we humans make is to abuse these tools when we recognize that life is not moving in accordance to the way our mind and intelligence expect. This is when we must learn the tool of detachment, surrender and the art of simply Being.

My ‘go to’ practice is firmly rooting myself in the present moment, a morning yoga practice and journaling. What will yours be?

Namaste,
Prerna


Az elme és az intelligencia szükséges eszközök az életünk irányításához. A hibát akkor követjük el, amikor tévesen használjuk ezeket az eszközöket, mert rájövünk, hogy az élet nem abba az irányba halad, amelyet az elménk és az intelligenciánk elvár. Ekkor kell megtanulnunk a szétválasztás, megadás eszközét és a szimplán csak lenni művészetét.

Az én gyakorlatom az, hogy szilárdan átélem a jelenlegi pillanatot egy reggeli jóga gyakorlatban és naplózásban. Mi lesz a tiéd?

Namaste,
Prerna

 

Ferocious Fearlessness

(A magyar fordítás lent található.)

This week’s conversations with clients have revolved around fear. My question to them has been:

What does ferocious fearlessness mean to you?

My experience with working through fear has been total and complete surrender with tremendous faith totally immersed in the present moment. It has worked magically. I am extremely grateful.

I invite you to bring some aspect of this way of Being in your individual journeys, my treasures.

Experience the magic and joy of Being.

Namaste
Prerna  🙏


 

Ezen a héten a félelem körül forogtak a beszélgetések az ügyfeleimmel.  Ez volt a kérdésem hozzájuk:

Mit jelent számodra a vad bátorság?

Az én tapasztalatom a félelem legyőzésével egy totális, teljes megadás volt, óriási hittel és teljes elmerüléssel a jelent pillanatban. Varázslatosan működött. Elképesztően hálás vagyok.

Arra invitállak, hogy építsd be az utadba, amivel rezonálsz ebből a létezésből.

Tapasztald meg a varázslatot és a létezés örömét.

Namaste
Prerna  🙏

Weekend Post

Breathe, let go, enjoy a rose cup of tea and strive to be like a rose that spreads its fragrance everywhere. Notice the mind wandering and learn to reframe, re-create.

Namaste,
Prerna


 

Vegyél mély levegőt, engedd el, élvezz egy csésze rózsa teát, és törekedj rá, hogy olyan legyél, mint a rózsa, ami mindenhol ott hagyja az illatát. Vedd észre, hogy az elme el akar vándorolni, tanuld meg az újrakeretezést, újraalkotást.

Namaste,
Prerna

Weekend Post

We compensate our inadequacies by wearing thick masks. Are you willing to break through these solid masks and dance with flexibility, vulnerability and ferocious fearlessness?? Give it a go and notice the freedom this brings forth.

Namaste,
Prerna

Get out of your way

Captions

(A magyar fordítás lent található.)

My conscious practice and mantra this week has been ‘to get out of my way’.  I consciously practiced this when I noticed irritation or annoyance at others’ behaviors on the street as I was biking around. Every time, the persons that triggered a judgment internally within me turned around, smiled, apologized and I noticed calm peace and kindness within me. Thought I’d share this small success 🙏🙏😇😇 It’s so important to notice our internal climate and regulate it accordingly. The responses we receive from others is magical when we act from a well regulated space.

Namaste,
Prerna


 

A tudatos gyakorlatom és mantrám a következő volt a héten: “félreállok az utamból”. Tudatosan ezt gyakoroltam, amikor irritációt, bosszúságot észleltem másik viselkedésén, mikor bicikliztem az utcán. Minden alkalommal, amikor az emberek ítéletet váltottak ki belőlem, megfordultam, mosolyogtam, bocsánatot kértem, ekkor békét és kedvességet észleltem magamban. Azt gondoltam megosztom ezt a kis sikert. Olyan fontos, hogy észrevegyük belső légkörünket és ennek megfelelően szabályozzuk. A másoktól kapott válaszok mágikusak, amikor jól szabályozott helyről működünk.

Namaste,
Prerna

 

We are what we practice

New Microsoft PowerPoint Presentation

“As a single footstep will not make a path on the earth, so a single thought will not make a pathway in the mind. To make a deep physical path, we walk again and again. To make a deep mental path, we must think over and over the kind of thoughts we wish to dominate our lives.” – Wilfred Arlan Peterson


 

Azok vagyunk, amit gyakorlunk nap, mint nap.

Weekend Post

Existence without living is ignorance

(A magyar fordítás lent található.)

Existence without living is ignorance.
Living without existence is enlightenment.
– Sri Sri

These powerful words by Sri Sri have been keeping me busy this week. We must learn to bring wholeheartedness and embrace the present moment.

But what does it mean to be living without existing? Does it mean that we crush our ego? We need an ego to thrive on this planet. We must however learn to discern when to leave our egos at home in order to take a rest. Life flows quite seamlessly once we master this art.

What will your practice be to manifest this way of Being?

Namaste,
Prerna


 

Létezés megélés nélkül tudatlanság,
Megélés létezés nélkül a megvilágosodás.
– Sri Sri

Ezek az erőteljes szavak Sri Sritől foglaltak le ezen a héten. Muszáj megtanulnunk odadást vinni az életünkbe és megélni a jelen pillanatot.

De mit jelent az hogy élni létezés nélkül? Ez azt jelenti, hogy széttörjük az egónkat? Szükségünk van az egóra, hogy előrehaladjunk ebben a világban. Amit fontos, hogy megtanuljunk az az, hogy mikor hagyjuk otthon az egónkat pihenni. Az élet egészen zökkenőmentesen zajlik, miután elsajátítjuk ezt a művészetet.

Mit fogsz gyakorolni, hogy megteremtsd a létezés ezen módját?

Namaste,
Prerna

Are you willing to accept the status quo?

statusquo

(A magyar fordítás lent található.)

This week’s happenings showed me how magically events unfold one after another like a spider’s web weaving a beautiful cobweb. I simply stayed present, vigilant and took decisions that support my well being and balance. By the end of the week, it is now very clear how the Universe was supporting me ahead of time to prepare me for the rest of the week. I’m truly humbled by beautiful Life.

Very often we are resisting the status quo and fighting reality in our minds, emotions and finally the body gives up on us when illness descends. What are we going to say to ourselves when this happens? My simple mantra is ‘this is how it is’…… I consciously shift the inner language that my mind is speaking as well as work on my emotions to move out of this stuck contracted space.

What is your mantra going to be over this weekend? I urge you to practice, practice and practice more.

Namaste,
Prerna


 

El tudod fogadni a jelenlegi helyzetet?

Ez a hét megmutatta, hogy az események varázslatosan bontakoznak ki egymás után, mint amikor a pók elkezdi hálóját szőni, és létrejön a csodálatos pókháló.

Szimplán a jelenben maradtam, éber voltam és olyan döntéseket hoztam, amelyek a jóllétemet és egyensúlyomat szolgálják. A hétvégére teljesen világossá vált, hogyan dolgozott és készített fel az Univerzum arra, hogy pihenjek a hét hátralévő részében. Igazán lenyűgöz ez a csodálatos élet.

Nagyon gyakran ellenállunk a jelenlegi helyzetnek, és harcolunk a valósággal az elménkben. Az érzelmek, és végül a test feladja    a harcunkat és megjelenik a betegség.

Mit fogunk mondani magunknak, amikor ez bekövetkezik? Az én egyszerűm mantrám az, hogy “úgy van, ahogy van”…
Tudatosan a belső nyelvem felé fordulok, amikor az elmém beszél, ugyanakkor dolgozom az érzelmeimen is, hogy kimozduljak a beragadt helyzetből.

Mi lesz a mantrád ezen a hétvégén? Sürgetlek, hogy gyakorolj, gyakorolj, gyakorolj többet és többet.

Namaste,

Prerna

Are we in control or not in control?

51032f5f-ddb0-4eeb-b0cd-2bd2d3c0e282

‘I remember working with a client a few years ago who believed that if she transformed her way of being by becoming a better observer, let go of default habits, beliefs, cultural influences, expectations of herself to fit into his world- all of which she had acquired over the years then she would lose a part of herself. Then her identity would be at risk. This caused her to have fear. She suffered in her mind and resisted cooperating with the practices during the sessions. However, she suffered immensely as a result of her being controlled in her mind. My only request to her was to stay with the practices she had learnt during the session and practice these during the week. We did this slowly week after week. Soon, she realized that the practices were helping her. The intelligent conversations and exchanges, the increase in her awareness, understanding emotions and how the body responded.  Her way of being was transforming, new default settings were being created. She experienced well being by making a few modifications in how she viewed outside influences.

My invitation to you my dearest readers today is to question yourselves. Which beliefs are weighing you down and inhibiting you to experience the joy, exuberance and bliss of life.

I am happy to help you bring these out over a 30 minute conversation totally free of charge as part of my intention to give back to society. This might totally change the way you experience life. Please write to me if interested.

Namaste

Prerna

 

AHA Moment This Week

WhatsApp Image 2018-03-02 at 07.54.34

(A magyar fordítás lent található.)

Dear Readers, my wonderful tribe,

I faced a triggering event this week, very similar to something that I received 7 years ago. This was before I became an ontologically trained coach and started my journey of transformation. It was quite fascinating to notice how I simply did not go into the past patterns, default settings. I simply sat there smiling in disbelief sending out thoughts of kindness and care since that is the person I am always aspiring to be. It brings me back to repeating this sentence, a sentence many of you have heard several times during our sessions together.

,We are what we practice’

What is your practice going to be? Who do you wish to see yourself become? What are you going to consciously give up today, the rest of the weekend, the following weeks until this becomes your new DNA. Change takes time but it requires consistent practice.

It’s pretty significant to have received this gift from life this week. Today is the festival of colors called Holi. Holi is about colors, exuberance, joy, bliss. It also signifies the unwholesome traits which clearly do not serve us that we shall consciously throw into the fire and let them burn through.

Namaste and in service

Prerna

—————————————————————————————————————————-

AHA élmény ezen a héten

Kedves Olvasók, csodálatos Követőim,

Egy megidéző élményben volt részem ezen a héten, nagyon hasonló dolog történt velem 7 évvel ezelőtt. Ez azelőtt volt, hogy ontológiai coach lettem és elindultam az átváltozás útján. Meglehetősen lenyűgöző volt, ahogy láttam, hogyan nem térek vissza a régi mintáimhoz, berögződéseimhez.  Egyszerűen ültem, mosolyogva, hitetlenkedve, kedvességgel és gondossággal kapcsolatos gondolatokat küldve, mivel arra törekszem, hogy ilyen személlyé váljak. Ez odavisz, hogy ismételjem a mondatot, ami sokszor elhangzik üléseinken.

“Azok vagyunk, amit gyakorlunk”

Mi lesz a te gyakorlatod? Kivé szeretnél válni? Mit fogsz feladni tudatosan ma, a hétvégére és a jövő hétre, addig amíg az új DNS-ed lesz? A változás időt igényel, de folyamatos gyakorlást igényel.

Nagyon jelentős számomra, hogy ezt az ajándékot kaptam az élettől ezen a héten. Ma van a színek fesztiválja, Holi a neve. A Holi a színekről, az örömről, a gazdagságról, a boldogságról szól. Azt is jelenti, hogy a rossz tulajdonságok nyilvánvalóan nem szolgálnak minket, ezért dobjuk be őket a tűzbe és hagyjuk elégni.

Namaste, szolgálatban

Prerna